2014 (60)

Warsztaty komputerowe

Autor:

Część pro­jek­tu to4art pod nazwą Nowe media kry­je w sobie warsz­ta­ty kom­pu­te­ro­we dla wycho­wan­ków pla­có­wek współ­pra­cu­ją­cych przy pro­jek­cie. Tema­tem warsz­ta­tów, pro­wa­dzo­nych przez Micha­ła Macie­jew­skie­go, było two­rze­nie i zarzą­dza­nie pro­stą witry­ną inter­ne­to­wą… czy­taj dalej →

Dokumentowanie artystyczne

Autor:

Czę­ścią warsz­ta­tów to4art było Doku­men­to­wa­nie arty­stycz­ne, pro­wa­dzo­ne przez Jaku­ba Palusz­kie­wi­cza, któ­re odby­ło się w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym im. J. Kor­cza­ka w Anto­nie­wie, k. Sko­ków… czy­taj dalej →

Warsztaty malarskie

Autor:

Warsz­ta­ty malar­skie, pro­wa­dzo­ne przez Vent­zi­sla­va Pirian­ko­va, zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne z uczest­ni­ka­mi pro­gra­mu to4art z Domu Mło­dzie­ży w Pozna­niu. Odby­ły się one w Gale­rii Vent­zi, w gru­pie zin­te­gro­wa­nej, z mło­dzie­żą przy­go­to­wu­ją­cą się na stu­dia arty­stycz­ne… czy­taj dalej →

Sitodruk

Autor:

Zaję­cia z sito­dru­ku, któ­re odby­ły się w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie, to kolej­na część pro­jek­tu to4art. Pro­wa­dzi­ła je Aga­Br­wi… czy­taj dalej →

Warsztaty fotograficzne

Autor:

Warsz­ta­ty foto­gra­ficz­ne odby­ły się w Mło­dzie­żo­wych Ośrod­kach Socjo­te­ra­pii i Mło­dzie­żo­wych Ośrod­kach Wycho­waw­czych na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go. Pro­wa­dzi­ła je Mar­ta Ankiersz­tejn… czy­taj dalej →

Recykling — Upcykling

Autor:

Czę­ścią warsz­ta­tów to4art były warsz­ta­ty pla­stycz­ne w opar­ciu o recy­kling i upcy­kling prze­pro­wa­dzo­ne w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii w Zie­lon­ce, w Inter­na­cie Rudzien­ko. Pro­wa­dze­nie: Aga­ta Życz­kow­ska… czy­taj dalej →

Teatr fizyczny

Autor:

Czę­ścią pro­jek­tu to4art były warsz­ta­ty Teatr fizycz­ny, pro­wa­dzo­ne przez Dawi­da Żakow­skie­go, któ­re odby­ły się w ośrod­kach na Mazow­szu… czy­taj dalej →

Drama

Autor:

Pro­wa­dzą­cym warsz­ta­ty Dra­my był Paweł Pasz­ta. Swo­je zaję­cia zre­ali­zo­wał w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie… czy­taj dalej →

Warsztaty Fundacji Jubilo

Autor:

W Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 2 we Wro­cła­wiu odby­ły się warsz­ta­ty teatral­no-muzycz­ne pro­wa­dzo­ne przez człon­ków Fun­da­cji Jubi­lo — Agniesz­kę Bre­sler, Die­go Pileg­gie­go, Joshua Doerk­se­na, Pio­tra Ant­ka Kur­ja­tę… czy­taj dalej →

7W

Autor:

Część pro­jek­tu to4art zre­ali­zo­wa­na przez Ada­ma Łoniew­skie­go to cykl warsz­ta­tów dążą­cych do stwo­rze­nia inter­ne­to­we­go seria­lu teatral­ne­go pod tytu­łem 7Wczy­taj dalej →

Warsztaty taneczne

Autor:

Warsz­ta­ty tanecz­ne, pro­wa­dzo­ne przez Mag­da­le­nę Przy­bysz i Alek­san­drę Bożek-Muszyń­ską opar­te były o tech­ni­kę tań­ca współ­cze­sne­go. Odby­ły się w ośrod­kach mazo­wiec­kich i w Domu Mło­dzieży w Pozna­niu… czy­taj dalej →

Performance

Autor:

Część pro­jek­tu to4art to warsz­ta­ty muzycz­no-per­for­ma­tyw­ne, któ­re odby­ły się w trzech ośrod­kach na Mazow­szu. Popro­wa­dzi­li je per­for­mer Tho­mas Harzem i muzyk Jan Zim­mer­mann… czy­taj dalej →

to4art — od pomysłu do działania — film

Autor:

Teatr Ogni­sko i Fun­da­cja Roz­wo­ju Teatru ‚NOWA FALA’ przed­sta­wia­ją: to4art „Sztu­ka w wyda­niu IT – nowe media jako narzę­dzie pozna­wa­nia i two­rze­nia sztuki”.

Róż­ne for­my arty­stycz­ne­go prze­ka­zu: teatr, muzy­ka, per­for­man­ce, taniec, wideo, foto i art. Nauka wyra­ża­nia sie­bie w sztu­ce w połą­cze­niu z roz­po­zna­wa­niem moż­li­wo­ści nowych mediów i docie­ra­nia za ich pomo­cą do naj­cie­kaw­szych obsza­rów kul­tu­ry. W tych wła­śnie obsza­rach pra­cu­ją wspól­nie mło­dzi ludzie z Mło­dzie­żo­wych Ośrod­ków Wycho­waw­czych i Mło­dzie­żo­wych Ośrod­ków Socjo­te­ra­pii oraz peda­go­dzy i arty­ści zwią­za­ni z róż­ny­mi dzie­dzi­na­mi sztu­ki w ramach pro­jek­tu to4art.

Dopeł­nie­niem pro­gra­mu są zaję­cia, któ­re wpro­wa­dza­ją w świat two­rze­nia wła­snych stron inter­ne­to­wych i blo­gów. Do pierw­sze­go eta­pu warsz­ta­tów zapro­si­li­śmy mło­dzież w wie­ku 13–18 lat z pla­có­wek w War­sza­wie, Pozna­niu, Anto­nie­wie, Wro­cła­wiu, Zie­lon­ce, Józe­fo­wie i Różanymstoku.

Wszyst­kie gru­py bio­rą rów­nież udział w two­rze­niu plat­for­my inter­ne­to­wej to4art, któ­ra gro­ma­dzi infor­ma­cje doty­czą­ce ich zain­te­re­so­wań arty­stycz­nych i wła­snej dzia­łal­no­ści twór­czej. Fina­łem pierw­sze­go eta­pu pro­jek­tu była ogól­no­pol­ska kon­fe­ren­cja kadry peda­go­gicz­nej ośrod­ków reso­cja­li­za­cyj­nych „NOWE MEDIA – NOWE WYZWANIA”, któ­ra odby­ła się w War­sza­wie 11 grud­nia 2014 r.

Uczymy się fotografować w Józefowie

Autor:

Warsz­ta­ty foto­gra­ficz­ne w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie. Etap prak­tycz­ny warsz­ta­tów: por­tret, zdję­cia wyko­na­ne przez wycho­wan­ki MOW według wła­snej kon­cep­cji, pod kie­run­kiem instruk­to­ra. Pro­wa­dze­nie: Mar­ta Ankiersz­tejn. czy­taj dalej →

Drama — zajęcia z Józefowie

Autor:

Warsz­ta­ty dra­my w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie. Seria zadań na inte­gra­cję w gru­pie, mię­dzy inny­mi pro­wa­dze­nie „nie­wi­do­me­go” gło­sem w prze­strze­ni. Pro­wa­dze­nie: Paweł Pasz­ta. czy­taj dalej →

Tworzymy — film

Autor:

Pierw­sze zaję­cia pro­jek­tu to4art odby­ły się 6 paź­dzier­ni­ka 2014 r. w War­sza­wie, w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 2 „KĄT”. Warsz­ta­ty z tań­ca współ­cze­sne­go popro­wa­dzi­ła Mag­da­le­na Przy­bysz. Roz­grzew­ka, inte­gra­cja poprzez ćwi­cze­nia „Ja w prze­strze­ni” i „Tań­czą­ce lustra”, ele­men­ty sztuk wal­ki: ćwi­cze­nie (Tai Chi, Aiki­do) i nauka ukła­du tanecz­ne­go do muzy­ki wybra­nej przez uczestników.

Cykl warsz­ta­tów inter­ne­to­wych „Nowe media” roz­po­czę­li 8 paź­dzier­ni­ka 2014 wycho­wan­ko­wie Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci Pra­ga Połu­dnie. Wła­sną stro­nę inter­ne­to­wą two­rzy­li pod kie­run­kiem Micha­ła Macie­jew­skie­go.

Warsz­ta­ty sito­dru­ku w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie. Pre­zen­ta­cja przy­kła­dów goto­wych dru­ków, opis moż­li­wo­ści, roz­bu­dze­nie wyobraź­ni, inspi­ra­cje (książ­ki, sza­blon, tech­ni­ki wspo­ma­ga­ją­ce), omó­wie­nie poszcze­gól­nych eta­pów sito­dru­ku, zna­le­zie­nie kon­cep­cji na pro­jekt, przy­go­to­wa­nie do dru­ku i dru­ko­wa­nie. Twór­cze napi­sy na koszul­kach i tor­bach. Pro­wa­dze­nie: Aga­Br­wi.

Warsz­ta­ty recy­klin­go­wo-pla­stycz­ne w Inter­na­cie Rudzien­ko, oddział Mło­dzie­żo­we­go Ośrod­ka Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zie­lon­ce. Two­rze­nie nowych dzieł sztu­ki z ele­men­tów recy­klin­go­wych. Pro­wa­dze­nie: Aga­ta Życz­kow­ska.

Filmujemy w Różanymstoku

Autor:

Cykl warsz­ta­tów week­en­do­wych, pod­czas któ­rych powsta­je inter­ne­to­wy serial teatral­ny pt. „7W — Wejdź w to – Wymyśl – Wyre­ży­se­ruj – Wypro­du­kuj – Wrzuć – Wypro­muj – Wygraj”. Tema­ty­ką kolej­nych odcin­ków jest sie­dem grze­chów głów­nych… czy­taj dalej →

Jubilo prowadzi warsztaty we Wrocławiu

Autor:

Warsz­ta­ty teatral­no-muzycz­ne w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 2 we Wro­cła­wiu. Pra­ca w gru­pie — balan­so­wa­nie prze­strze­ni, roz­wi­ja­nie, kon­cen­tra­cji i reak­cji. Pra­ca z part­ne­rem, pra­ca indy­wi­du­al­na. Gra z wło­skiej sztu­ki tań­ca i wal­ki piz­zi­ca… czy­taj dalej →

Warsztaty Performance — film

Autor:

Warsz­ta­ty per­for­man­ce w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zie­lon­ce i w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie. Pierw­szy etap to pre­zen­ta­cja róż­nych wybra­nych frag­men­tów sztu­ki per­for­ma­tyw­nej, omó­wie­nie i reflek­sja wspól­nie z uczest­ni­ka­mi na temat obra­zów i scen z nagrań wideo. Pod­czas warsz­ta­tów pro­wa­dzą­cy sty­mu­lu­ją i kie­ru­ją ocze­ki­wa­nia mło­dzie­ży do poszu­ki­wa­nia ich wła­snych tema­tów i myśli waż­nych dla nich poprzez pry­zmat zwią­za­ny z per­for­man­ce. Pro­wa­dze­nie: Tho­mas HarzemJan Zim­mer­mann.

Warsztaty Nowe media w Józefowie

Autor:

Zaję­cia prak­tycz­ne z budo­wa­nia wła­snych stron www — warsz­ta­ty „Nowe Media” dla dziew­cząt z Mło­dzie­żo­we­go Ośrod­ka Wycho­waw­cze­go nr 5 w Józe­fo­wie. Powsta­ją blo­gi o pie­lę­gna­cji uro­dy i fan­pa­ge ulu­bio­nych rape­rów… czy­taj dalej →