Recykling — Upcykling

Autor:

Czę­ścią warsz­ta­tów to4art były warsz­ta­ty pla­stycz­ne w opar­ciu o recy­kling i upcy­kling prze­pro­wa­dzo­ne mię­dzy inny­mi w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii w Zie­lon­ce, w Inter­na­cie Rudzien­ko. Pro­wa­dze­nie: Aga­ta Życz­kow­ska.

Ośrodki:

 • - Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Dzie­ci War­sza­wa — Pra­ga Południe,
 • - Mło­dzie­żowy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 2 „KĄT” w Warszawie,
 • - Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zie­lon­ce — Inter­nat Rudzienko.

Cele:

 • - edu­ka­cja kul­tu­ral­na poprzez dzia­ła­nia plastyczne,
 • - wzbo­ga­ce­nie wie­dzy mło­dzie­ży na temat przy­dat­no­ści w życiu codzien­nym sto­so­wa­nia recy­klin­gu i upcyklingu,
 • - pro­mo­wa­nie wśród mło­dzie­ży tema­ty­ki, któ­ry poru­sza war­to­ścio­we i waż­ne eko­lo­gicz­ne tema­ty poprzez sztukę.

Plan zajęć:

 1. Dzia­ła­nia pobu­dza­ją­ce wyobraźnię
 2. Wpro­wa­dze­nie tema­tu segregacji
 3. Pre­zen­ta­cja dzieł, któ­re powsta­ły w opar­ciu o wyko­rzy­sta­nie sta­rych przed­mio­tów – z zasa­dą upcy­klin­gu (korzy­sta­nie ze źró­deł w Internecie)
 4. Zapro­po­no­wa­nie tema­tu w odnie­sie­niu do oso­bi­stych tema­tów, inte­re­su­ją­cych uczestników
 5. Wyko­na­nie pla­nu wstęp­ne­go przy­szłe­go dzie­ła sztuki
 6. Pra­ca z przed­mio­ta­mi, tka­ni­na­mi, ele­men­ta­mi odpa­do­wy­mi typu butel­ki, kar­to­ny, gaze­ty, opa­ko­wa­nia, pudeł­ka itp.
 7. Pre­zen­ta­cja dzieł sztu­ki, któ­re powsta­ły ze sta­rych materiałów

Efekty:

Wpis o warsz­ta­tach upcyklingowych

Film o warsz­ta­tach upcy­klin­go­wych (frag­ment)