7W

Autor:

Część pro­jek­tu to4art zre­ali­zo­wa­na przez Ada­ma Łoniew­skie­go to cykl warsz­ta­tów dążą­cych do stwo­rze­nia inter­ne­to­we­go seria­lu teatral­ne­go pod tytu­łem 7W (Wejdź w to – Wymyśl – Wyre­ży­se­ruj – Wypro­du­kuj – Wrzuć – Wypro­muj – Wygraj). Odby­ły się one w ośrod­ku w Różanymstoku.

Ośrodek:

Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii im. św. Józe­fa w Różanymstoku

Tema­ty­ką kolej­nych odcin­ków mia­ło być 7 grze­chów głównych:

 1. Pycha
 2. Chci­wość
 3. Nie­czy­stość
 4. Zazdrość
 5. Nie­umiar­ko­wa­nie w jedze­niu i piciu
 6. Gniew
 7. Leni­stwo

Główne cele warsztatów:

 • - uwraż­li­wie­nie na posta­wy moral­ne i egzy­sten­cjal­ne poprzez dys­ku­sje nad sce­na­riu­szem i kolej­ny­mi zagad­nie­nia­mi natu­ry moralnej,
 • - nauka wypo­wia­da­nia się poprzez zwar­te for­my dramaturgiczne,
 • - zdo­by­cie pod­sta­wo­wych wia­do­mo­ści ope­ra­tor­skich i mon­ta­żo­wych, moż­li­wość samo­dziel­ne­go pro­wa­dze­nia vide­oblo­ga, bądź bar­dziej zaawan­so­wa­nych form zaist­nie­nia w sieci,
 • - roz­wój wyobraź­ni, kre­atyw­no­ści i twór­cze­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów zwią­za­nych z pro­mo­wa­niem tre­ści w sieci,
 • - zdo­by­cie pod­sta­wo­wej wie­dzy zwią­za­nej z two­rze­niem stron inter­ne­to­wych, pozy­cjo­no­wa­nie, pro­wa­dze­nie blo­ga, twór­cze korzy­sta­nie z ser­wi­sów społecznościowych,
 • - poprzez zaję­cia teatral­ne warsz­ta­ty dają narzę­dzia do pod­nie­sie­nia jako­ści kon­tak­tów inter­per­so­nal­nych, uczą pano­wa­nia nad stre­sem i emocjami.

Warsz­ta­ty uczą korzy­sta­nia z tech­nik mul­ti­me­dial­nych, pro­mo­wa­nia i pozy­cjo­no­wa­nia owo­ców wła­snej pra­cy. Twór­cze­go i kre­atyw­ne­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów, współ­dzia­ła­nia w gru­pie z uwzględ­nie­niem podzia­łu obo­wiąz­ków i roz­po­zna­nia wła­snych „talen­tów”.

Plan zajęć:

 1. Samo­dziel­na ana­li­za kolej­ne­go z tema­tów zajęć.
 2. Wymia­na doświad­czeń, uwag i suge­stii zwią­za­nych z wła­sny­mi prze­ży­cia­mi w zada­nym temacie.
 3. Stwo­rze­nie scenariusza.
 4. Prze­pro­wa­dze­nie prób.
 5. Nagra­nie.
 6. Zmon­to­wa­nie.
 7. Przy­go­to­wa­nie do umiesz­cze­nia w internecie.
 8. Zamiesz­cze­nie na stro­nie internetowej.

Zakładane rezultaty warsztatów:

 • - stwo­rze­nie sce­na­riu­sza krót­kie­go filmu,
 • - nauka prze­twa­rza­nia sło­wa pisa­ne­go na język fil­mo­wy (sce­no­pis),
 • - nauka mon­ta­żu scen fil­mo­wych w pro­gra­mach komputerowych.

Efekty:

Film Pycha

Film Zazdrość

Film Leni­stwo

Film Suple­ment

Wpis o warsztatach