Uczymy się fotografować w Józefowie

Autor:

Warsz­ta­ty foto­gra­ficz­ne w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie. Etap prak­tycz­ny warsz­ta­tów: por­tret, zdję­cia wyko­na­ne przez wycho­wan­ki MOW według wła­snej kon­cep­cji, pod kie­run­kiem instruk­to­ra. Pro­wa­dze­nie: Mar­ta Ankiersz­tejn.