Warsztaty malarskie

Autor:

Warsz­ta­ty malar­skie, pro­wa­dzo­ne przez Vent­zi­sla­va Pirian­ko­va, zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne z uczest­ni­ka­mi pro­gra­mu to4art z Domu Mło­dzie­ży w Pozna­niu. Odby­ły się one w Gale­rii Vent­zi, w gru­pie zin­te­gro­wa­nej, z mło­dzie­żą przy­go­to­wu­ją­cą się na stu­dia artystyczne.

Ośrodek:

Domy Mło­dzieży — Poznań

Cele warsztatów:

  • - edu­ka­cja kul­tu­ral­na poprzez warsz­ta­ty malarskie,
  • - uwraż­li­wie­nie mło­dzie­ży na sztu­kę malarstwa,
  • - pre­zen­ta­cja sztu­ki współczesnej.

Plan zajęć:

  1. Nauka pod­sta­wo­wych zasad rysun­ku, pro­por­cje, bar­wy, światłocień
  2. Szkic i malo­wa­nie posta­ci człowieka
  3. Pra­ca z modelem
  4. Pra­ca na szta­lu­gach w natu­ral­nych warun­kach gale­rii sztuki

Efekty:

Wpis o warsz­ta­tach malarskich

Film o warsz­ta­tach w Pozna­niu (frag­ment)