Warsztaty Performance — film

Autor:

Warsz­ta­ty per­for­man­ce w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zie­lon­ce i w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie. Pierw­szy etap to pre­zen­ta­cja róż­nych wybra­nych frag­men­tów sztu­ki per­for­ma­tyw­nej, omó­wie­nie i reflek­sja wspól­nie z uczest­ni­ka­mi na temat obra­zów i scen z nagrań wideo. Pod­czas warsz­ta­tów pro­wa­dzą­cy sty­mu­lu­ją i kie­ru­ją ocze­ki­wa­nia mło­dzie­ży do poszu­ki­wa­nia ich wła­snych tema­tów i myśli waż­nych dla nich poprzez pry­zmat zwią­za­ny z per­for­man­ce. Pro­wa­dze­nie: Tho­mas HarzemJan Zim­mer­mann.