Spektakle 2019

W ramach tego­rocz­nej edy­cji powsta­ły dwa spek­ta­kle, któ­rych pre­mie­ra odby­ła się na dużej sce­nie Bie­lań­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry 19 lip­ca 2019 r. Przez dwa tygo­dnie mło­dzież pra­co­wa­ła nad wybra­ny­mi przez reży­se­rów tek­sta­mi.

„Bazyliszek i reszta ferajny”

Pod­sta­wo­wym zało­że­niem było wpro­wa­dze­nie uczest­ni­ków w świat teatral­ny poprzez zaba­wy i gry uru­cha­mia­ją­ce wyobraź­nię. Dla czę­ści uczest­ni­ków był to pierw­szy kon­takt z teatrem, dla­te­go istot­ne będzie uka­za­nie teatru jako prze­strze­ni dzia­łań gru­po­wych, wza­jem­nej odpo­wie­dzial­no­ści i dia­lo­gu. Dodat­ko­wym celem było zapo­zna­nie dzie­ci z legen­da­mi war­szaw­ski­mi, któ­re sta­no­wią ele­ment budo­wa­nia toż­sa­mo­ści. Pierw­szy tydzień poświę­co­ny był budo­wa­niu inte­gra­cji w gru­pie i pozna­wa­niu ele­men­tów aktor­stwa i teatru. Oprócz tego uczest­ni­cy pozna­li legen­dę o Bazy­lisz­ku – każ­de­go dnia czy­ta­li­śmy kolej­ne frag­men­ty legen­dy.

„Warszawa 1944÷2019”