Performance

Autor:

Część pro­jek­tu to4art to warsz­ta­ty muzycz­no-per­for­ma­tyw­ne, któ­re odby­ły się w trzech ośrod­kach na Mazow­szu. Popro­wa­dzi­li je per­for­mer Tho­mas Harzem i muzyk Jan Zim­mer­mann.

Ośrodki:

  • - Mło­dzie­żowy Ośro­dek Wycho­waw­czy Nr 5 w Józefowie,
  • - Mło­dzie­żowy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 2 „KĄT” w Warszawie,
  • - Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zielonce.

Performance:

O Super­man
aka
You might fall and bre­ak a leg

Plan zajęć:

  1. Pierw­szy etap to pre­zen­ta­cja róż­nych wybra­nych frag­men­tów sztu­ki per­for­ma­tyw­nej, omó­wie­nie i reflek­sja wspól­nie z uczest­ni­ka­mi na temat obra­zów i scen z nagrań wideo. Punkt począt­ko­wy do pro­ce­su two­rze­nia per­for­man­ce z mło­dzie­żą to obser­wa­cja ich ocze­ki­wań. Pod­czas warsz­ta­tów pro­wa­dzą­cy sty­mu­lu­ją i kie­ru­ją ocze­ki­wa­nia mło­dzie­ży do poszu­ki­wa­nia ich wła­snych tema­tów i myśli waż­nych dla nich poprzez pry­zmat zwią­za­ny z per­for­man­ce i muzyką.
  2. Następ­ny etap to popro­wa­dze­nie tych wyobra­żeń i myśli poprzez trans­for­ma­cję w mate­riał per­for­ma­tyw­ny. Pra­ca w pod­gru­pach i pre­zen­ta­cja w odpo­wied­nim cza­sie indy­wi­du­al­nej pra­cy resz­cie gru­py w for­mie pro­ce­su. Dys­ku­sja z moż­li­wo­ścią przed­sta­wie­nia przez pro­wa­dzą­cych uwag i suge­stii, aby wyostrzyć i wzbo­ga­cić pra­cę wyko­na­ną do tej pory przez uczest­ni­ków. Na koniec pre­zen­ta­cja peł­nej ska­li przy­go­to­wa­nych materiałów.

Efekty:

Wpis o zajęciach

Film o zajęciach