Drama

Autor:

Pro­wa­dzą­cym warsz­ta­ty Dra­my był Paweł Pasz­ta. Swo­je zaję­cia zre­ali­zo­wał z pod­opiecz­ny­mi ośrod­ka w Józe­fo­wie.

Ośrodek:

Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Wycho­waw­czy Nr 5 w Józe­fo­wie

Cele warsztatów:

 • - budo­wa­nie spój­no­ści gru­py,
 • - wdra­ża­nie zasa­dy: kie­dy jed­na oso­ba mówi, resz­ta słu­cha,
 • - two­rze­nie nastro­ju cele­bra­cji i sku­pie­nia,
 • - pobu­dza­nie osób nie­śmia­łych do aktyw­no­ści twór­czej i spo­łecz­nej,
 • - two­rze­nie moż­li­wo­ści iden­ty­fi­ka­cji z rolą,
 • - roz­wi­ja­nie u wycho­wan­ków wraż­li­wo­ści i umie­jęt­no­ści empa­tii,
 • - roz­wi­ja­nie wyobraź­ni.

Metody pracy (model pracy poprzez wspólne doświadczenie):

 • - meto­da dra­my wycho­waw­czej,
 • - meto­da kon­trak­tu gru­po­we­go.

Techniki pracy (techniki dramowe):

 • - gawę­da o tra­dy­cjach,
 • - tech­ni­ka rzeź­by,
 • - tech­ni­ka „bycia w rolach”- pra­ca indy­wi­du­al­na i gru­po­wa z dzieć­mi.

Formy pracy:

 • - indy­wi­du­al­na,
 • - gru­po­wa,
 • - zbio­ro­wa.

Efekty:

Wpis o warsz­ta­tach