Warsztaty Nowe media w Józefowie

Autor:

Zaję­cia prak­tycz­ne z budo­wa­nia wła­snych stron www — warsz­ta­ty „Nowe Media” dla dziew­cząt z Mło­dzie­żo­we­go Ośrod­ka Wycho­waw­cze­go nr 5 w Józe­fo­wie. Powsta­ją blo­gi o pie­lę­gna­cji uro­dy i fan­pa­ge ulu­bio­nych rape­rów. Pro­wa­dze­nie: Michał Maciejewski.

Moda i uroda

„Moda i uro­da” — pora­dy dla dba­ją­cych o sie­bie nastolatek

Bonus RPK – TPS

„Bonus RPK – TPS”— fan­page pol­skich raperów