Edycja 2020

Myślisz, że nasze warsz­ta­ty są inte­re­su­ją­ce? Masz ocho­tę wziąć w nich udział w 2020 roku? Napisz do nas — kil­ka słów o sobie, ile masz lat, w jakiej dziel­ni­cy miesz­kasz, w jakie­go rodza­ju zaję­ciach chcesz się reali­zo­wać. Cze­ka­my na ciebie!

Nata­lia Bloch — napisz do mnie
Doro­ta Kraw­czak — napisz do mnie