Warsztaty komputerowe

Autor:

Część pro­jek­tu to4art pod nazwą Nowe media kry­je w sobie warsz­ta­ty kom­pu­te­ro­we dla wycho­wan­ków pla­có­wek współ­pra­cu­ją­cych przy pro­jek­cie. Tema­tem warsz­ta­tów, pro­wa­dzo­nych przez Micha­ła Macie­jew­skie­go, było two­rze­nie i zarzą­dza­nie pro­stą witry­ną internetową.

Ośrodki:

 • - Mło­dzie­żowy Ośro­dek Wycho­waw­czy im. Janu­sza Kor­czaka w Antoniewie,
 • - Mło­dzie­żowy Ośro­dek Wycho­waw­czy Nr 5 w Józefowie,
 • - Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Dzie­ci War­sza­wa — Pra­ga Południe,
 • - Mło­dzie­żowy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 2 we Wrocławiu,
 • - Mło­dzie­żowy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zie­lonce — Gim­na­zjum w Wołominie.

Cele warsztatów:

 • - prze­ciw­dzia­ła­nie zagro­że­niu wyklu­cze­niem spo­łecz­nym mło­dzie­ży, któ­ra ma ogra­ni­czo­ny dostęp do nowo­cze­snych narzę­dzi komunikacyjnych,
 • - pobu­dza­nie kreatywności,
 • - stwa­rza­nie warun­ków do nawią­zy­wa­nia przez mło­dzież współ­pra­cy, wcho­dze­nia w inte­rak­cje, two­rze­nia pozy­tyw­nych rela­cji spo­łecz­nych dzię­ki współ­pra­cy przy budo­wa­niu witryn.

Założenia:

 • - wyko­rzy­sta­nie dar­mo­we­go sys­te­mu zarzą­dza­nia tre­ścią (Con­tent Mana­ge­ment Sys­tem — CMS) Word­Press — naj­po­pu­lar­niej­sze­go i pro­ste­go w obsłu­dze na pod­sta­wo­wym poziomie,
 • - trak­to­wa­nie zajęć jedy­nie jako pro­po­zy­cji dla mło­dzie­ży, oka­zji do zdo­by­cia nowej umie­jęt­no­ści, nie jako przy­mu­so­we­go kursu,
 • - zachę­ca­nie do two­rze­nia witryn w dwu‑, trzy-oso­bo­wych zespołach,
 • - nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce doradz­two — nie­na­rzu­ca­nie mło­dzie­ży tema­ty­ki witryn, roz­wią­zań doty­czą­cych wyglą­du witryn i innych kwe­stii, przy jed­no­cze­snym suge­ro­wa­niu uni­ka­nia roz­wią­zań pozaprawnych
 • - akcep­to­wa­nie postaw odrzu­ca­ją­cych zapro­sze­nie do udzia­łu w zajęciach.

Plan zajęć:

 1. wstęp­na swo­bod­na dys­ku­sja z mło­dzie­żą na nastę­pu­ją­ce tematy:
  — czym się róż­ni Inter­net od innych mediów, jakie są jego prze­wa­gi i jakie zagrożenia,
  — do cze­go słu­ży witry­na internetowa,
  — „o czym” moż­na „zro­bić witrynę”,
  — dla­cze­go two­rze­nie witryn jest rów­nież sztu­ką, itp.
 2. zakła­da­nie witryn;
 3. pierw­sze wpisy/artykuły/strony;
 4. budo­wa indy­wi­du­al­ne­go wyglą­du witry­ny (sza­ta gra­ficz­na, dobór kro­jów pisma, głów­ne ilu­stra­cje — zgod­nie z zapla­no­wa­nym cha­rak­te­rem i tematyką);
 5. osa­dza­nie mul­ti­me­diów (pli­ki gra­ficz­ne, fil­mo­we, dźwię­ko­we) z wyko­rzy­sta­niem impor­tu na ser­wer jak i lin­ko­wa­nia zewnętrznego;
 6. kate­go­ry­zo­wa­nie infor­ma­cji (podział wpisów/artykułów/stron ze wzglę­du na ich treść, two­rze­nie kate­go­rii infor­ma­cji, przy­po­rząd­ko­wy­wa­nie wpi­sów do kategorii);
 7. wień­czą­ce poprzed­ni punkt two­rze­nie menu witryny;
 8. ota­go­wy­wa­nie — ozna­cza­nie sło­wa­mi klu­czo­wy­mi — informacji.

Efekty:

efek­tem zajęć prze­pro­wa­dzo­nych w pię­ciu ośrod­kach jest 25 witryn, zebra­nych w kata­lo­gu witryn.