Jan Zimmermann

Autor:

Jan Zimmermann

muzyk, artysta i technik dźwięku, twórca instrumentów elektronicznych (warsztaty Performance — muzyka)

Jan Zimmermann

W latach 90. twór­ca muzy­ki elek­tro­nicz­nej, jako czło­nek Gro­ove Com­bi­nat. W 2011 r. ukoń­czył stu­dia uzu­peł­nia­ją­ce na UdK Ber­lin o kie­run­ku „Sound Stu­dies at Sam Auin­gers Class“, któ­re roz­sze­rzy­ły jego poszu­ki­wa­nia na polu sztu­ki wizu­al­nej i dzia­łań inter­dy­scy­pli­nar­nych. Ostat­nie jego pra­ce z tej dzie­dzi­ny – eks­pe­ry­men­ty z cię­ciem winy­lu czy trans­kryp­cja nagra­nia radio­we­go – pre­zen­to­wa­ne były na mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach, m.in.: Trans­me­dia­le (Niem­cy), Mutek (Kana­da), Todays Art (Holan­dia), Gara­ge G Stral­sund (Niem­cy), Pla­card (Fran­cja), Cross Euro­pe­an Radio Festi­val „Inti­ma­cy and Distan­ce” (Ber­lin-Buka­reszt-Buda­peszt-Lizbo­na-Lon­dyn-Mar­sy­lia-Tbi­li­si-Wie­deń). Współ­pra­co­wał przy reali­za­cji mul­ti­me­dial­nej insta­la­cji pt. „Glo­ria Pro­jekt”, stwo­rzo­nej przez Ortvi­sion Ber­lin, gdzie był auto­rem soun­di­si­gnu. Insta­la­cja jest kom­bi­na­cją kla­sycz­ne­go świa­tła i wide­omap­pin­gu wyświe­tla­ne­go na wiel­kim meta­lo­wej kon­struk­cji. Współ­pra­co­wał tak­że z kom­po­zy­to­rem Mar­ti­nem Loren­zem nad dźwię­kiem do spek­ta­klu Johan­ne­sa Mül­le­ra „Ope­ra­tion Spi­ri­tu­el­le (2012) oraz spek­ta­klu „Her­cu­la­num” (2013) Johan­ne­sa Mül­le­ra i Philine’a Rin­ner­ta. Jest auto­rem inte­rak­tyw­nych insta­la­cji w Sophien­sa­ele Ber­lin, festi­wa­lu teatral­nym at.tension (Niem­cy) i Gar­bicz Festi­wal (Pol­ska). Pro­wa­dzi warsz­ta­ty muzycz­ne dla mło­dzie­ży opar­te na muzy­ce elek­tro­nicz­nej two­rzo­nej w pro­stych pro­gra­mach komputerowych.

Zobacz także:

warsz­ta­ty Per­for­man­ce