Warsztaty fotograficzne

Autor:

Warsz­ta­ty foto­gra­ficz­ne odby­ły się w Mło­dzie­żo­wych Ośrod­kach Socjo­te­ra­pii i Mło­dzie­żo­wych Ośrod­kach Wycho­waw­czych na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go. Pro­wa­dzi­ła je Mar­ta Ankiersz­tejn.

Ośrodki:

 • - Mło­dzie­żowy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 2 „KĄT” w Warszawie,
 • - Mło­dzie­żowy Ośro­dek Wycho­waw­czy Nr 5 w Józefowie,
 • - Mło­dzie­żowy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zielonce.

Plan zajęć:

 1. pod­sta­wo­we zagad­nie­nia nie­zbęd­ne do świa­do­me­go posłu­gi­wa­nia się apa­ra­tem foto­gra­ficz­nym: przy­sło­na, migaw­ka, czu­łość ISO
 2. foto­gra­fia z gr. malo­wa­nie świa­tłem: zaba­wa pole­ga­ją­ca na ryso­wa­niu kształ­tów świa­tłem latar­ki przy wyko­rzy­sta­niu dłu­gie­go cza­su naświetlania
 3. edy­cja wybra­nych zdjęć w pro­gra­mie graficznym
 4. przy­go­to­wa­nie do zajęć z por­tre­tu: przy­nieś przed­mio­ty, któ­re mówią coś o Tobie, o Two­ich zainteresowaniach
 5. słów kil­ka o por­tre­cie, pre­zen­ta­cja naj­cie­kaw­szych przy­kła­dów z histo­rii fotografii
 6. rodza­je kadro­wa­nia, moc­ne punk­ty kom­po­zy­cji obra­zu, moż­li­we błę­dy w foto­gra­fo­wa­niu posta­ci, nie­stan­dar­do­we spo­so­by portretowania
 7. mini­stu­dio foto­gra­ficz­ne: kawa­łek tła, lam­pa, blen­da i do dzieła!
 8. oglą­da­nie zdjęć wyko­na­nych w trak­cie zajęć, uczy­my się kon­struk­tyw­nej krytyki
 9. przy­go­to­wa­nie do zajęć z foto­gra­fii kre­acyj­nej: przy­nieś wybra­ny przed­miot kuchen­ny, owoc/warzywo i małe źró­dło świa­tła (latar­ka, świa­teł­ko rowe­ro­we, mała lamp­ka biurowa)
 10. co to jest foto­gra­fia kre­acyj­na? pre­zen­ta­cja naj­cie­kaw­szych przy­kła­dów z histo­rii fotografii
 11. jak moż­na odre­al­nić foto­gra­fo­wa­ny przed­miot i nadać mu zupeł­nie nowe zna­cze­nie? jak spra­wić by tar­ka sta­ła się ogrom­nym budyn­kiem a grusz­ka ponęt­ną kobie­tą? zaba­wa świa­tłem i cie­niem, zapo­zna­nie się z zagad­nie­niem głę­bi ostrości
 12. oglą­da­nie zdjęć, dzie­le­nie się spostrzeżeniami
 13. kil­ka słów o foto­gra­fii stre­eto­wej, pre­zen­ta­cja naj­cie­kaw­szych przy­kła­dów z histo­rii foto­gra­fii, teo­ria decy­du­ją­ce­go momentu
 14. nauka mówie­nia o oglą­da­nej foto­gra­fii – każ­dy otrzy­mu­je repro­duk­cję wybit­nej foto­gra­fii i sta­ra się jak naj­wię­cej powie­dzieć o swo­ich wra­że­niach i odczuciach
 15. pod­su­mo­wa­nie dotych­czas zdo­by­tej wiedzy

Efekty:

Wpis o warsz­ta­tach foto­gra­ficz­nych w Józefowie

Wpis o warsz­ta­tach foto­gra­ficz­nych w Zielonce

Wpis o warsz­ta­tach foto­gra­ficz­nych w MOS nr 2 „KĄT” w Warszawie

Film o warsz­ta­tach foto­gra­ficz­nych (frag­ment)