Dokumentowanie artystyczne

Autor:

Czę­ścią warsz­ta­tów to4art było Doku­men­to­wa­nie arty­stycz­ne, pro­wa­dzo­ne przez Jaku­ba Palusz­kie­wi­cza, któ­re odby­ło się w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym im. J. Kor­cza­ka w Anto­nie­wie, k. Skoków.

Doku­men­to­wa­nie arty­stycz­ne: pre­zen­ta­cja tech­nik nie­ba­nal­ne­go doku­men­to­wa­nia róż­ne­go rodza­ju wyda­rzeń spo­łecz­nych i kul­tu­ral­nych (pierw­sze kro­ki dla mło­dych doku­men­ta­li­stów audio i wideo), z podzia­łem na dwa zasad­ni­cze tema­ty — „repor­taż radio­wy” oraz „samo­dziel­ne reali­za­cje wideo”.

Moja twór­czość w Inter­ne­cie: odkry­wa­nie pod­sta­wo­wych taj­ni­ków pre­zen­to­wa­nia wła­snych doko­nań (lite­rac­kich, gra­ficz­nych, foto­gra­ficz­nych, muzycz­nych, wideo) w Inter­ne­cie. Uczest­ni­cy warsz­ta­tów zdo­by­wa­li wie­dzę pozwa­la­ją­cą na samo­dziel­ne two­rze­nie stron inter­ne­to­wych i dzie­le­nie się wła­snym dorob­kiem z inny­mi internautami.

Ośrodek:

Mło­dzie­żowy Ośro­dek Wycho­waw­czy im. Janu­sza Kor­czaka w Antoniewie

Plan zajęć:

  1. Pierw­sza część poświę­co­na w cało­ści OPOWIEŚCI jako klu­czo­wi pozwa­la­ją­ce­mu dotrzeć do emo­cji i zaan­ga­żo­wa­nia odbior­cy. Zwró­ce­nie uwa­gi na obec­ność róż­nych typów nar­ra­cji — spon­ta­nicz­nej i opra­co­wa­nej for­mal­nie, doku­men­to­wa­nej mimo­wol­nie i insce­ni­zo­wa­nej, w każ­dej dzie­dzi­nie życia, u każ­de­go czło­wie­ka, nie­za­leż­nie od wie­ku, pocho­dze­nia, sta­tu­su, zamoż­no­ści etc.
    Uczest­ni­cy zapo­zna­ją się z róż­ny­mi for­ma­mi doku­men­to­wa­nia opo­wie­ści oglą­da­jąc krót­kie mate­ria­ły wideo, słu­cha­jąc frag­men­tu repor­ta­żu radio­we­go, oglą­da­jąc foto­re­por­ta­że. Każ­da z pre­zen­ta­cji była komen­to­wa­na przez pro­wa­dzą­ce­go, a część była przy­czyn­kiem do dyskusji.
  2. Kolej­ny etap to prak­tycz­na obsłu­ga sprzę­tu do reje­stra­cji foto/audio/wideo.
    Roz­wi­nię­cie wcze­śniej­szych zajęć poświę­co­nych „opo­wie­ści — krę­go­słu­po­wi każ­de­go prze­ka­zu”. Zało­że­nia dobre­go kon­stru­owa­nia nar­ra­cji i teo­rię wyko­rzy­sta­nia pod­sta­wo­wych środ­ków arty­stycz­nych uczest­ni­cy zajęć prze­ło­żo­ne na prak­ty­kę — przy­go­to­wa­nie fina­ło­wej sce­ny fil­mu sensacyjnego.
    Zgod­nie z zary­sem sce­na­riu­sza, roz­pi­sa­nie fina­ło­wej wer­sji na sce­ny i uję­cia, a następ­nie (dzie­ląc się obo­wiąz­ka­mi) zare­je­stro­wa­nie mate­ria­łu wideo.
  3. Kolej­ny etap to warsz­ta­ty poświę­co­ne w cało­ści ponow­nej ana­li­zie i mon­ta­żo­wi mate­ria­łu wideo (fina­ło­wa sce­na fil­mu sen­sa­cyj­ne­go) zare­je­stro­wa­ne­go pod­czas poprzed­nich zajęć. Nauka opro­gra­mo­wa­nia do mon­ta­żu Vegas Movie Platinum.

Efekty:

Wpis o pierw­szej czę­ści warsztatów

Wpis o dru­giej czę­ści warsztatów

Film o warsz­ta­tach w Antoniewie

Repor­taż radio­wy Wan­dy Wasilewskiej