Jubilo prowadzi warsztaty we Wrocławiu

Autor:

Warsz­ta­ty teatral­no-muzycz­ne w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 2 we Wro­cła­wiu. Pra­ca w gru­pie — balan­so­wa­nie prze­strze­ni, roz­wi­ja­nie, kon­cen­tra­cji i reak­cji. Pra­ca z part­ne­rem, pra­ca indy­wi­du­al­na. Gra z wło­skiej sztu­ki tań­ca i wal­ki piz­zi­ca. Pra­ca nad obec­no­ścią, kon­tak­tem wzro­ko­wym. Gra teatral­na, table­au — foto­gra­fie, któ­re oży­wa­ją. Pro­wa­dze­nie: Fun­da­cja Jubi­lo (Die­go Pileg­gi, Agniesz­ka Bre­sler, Piotr Antek Kur­ja­ta, Joshua Doerksen).