Sitodruk

Autor:

Zaję­cia z sito­dru­ku, któ­re odby­ły się w dziew­czę­ta­mi z ośrod­ka w Józe­fo­wie, to kolej­na część pro­jek­tu to4art. Pro­wa­dzi­ła je Aga­Br­wi.

Ośrodek:

Mło­dzie­żowy Ośro­dek Wycho­waw­czy Nr 5 w Józe­fowie

Cele warsztatów:

 • - pra­ca nad kon­cen­tra­cją,
 • - pra­ca nad indy­wi­du­al­ny­mi pomy­sła­mi gra­ficz­ny­mi,
 • - wzmoc­nie­nie poczu­cia wła­snej war­to­ści.

Plan zajęć:

 1. zapo­zna­nie się, krót­ka pre­zen­ta­cja (rzut­nik, zdję­cia itd)
 2. przy­kła­dy goto­wych dru­ków, opis moż­li­wo­ści, roz­bu­dze­nie wyobraź­ni
 3. inspi­ra­cje (książ­ki, sza­blon, tech­ni­ki wspo­ma­ga­ją­ce)
 4. pyta­nia
 5. poszu­ki­wa­nie inspi­ra­cji do pro­jek­tu
 6. omó­wie­nie poszcze­gól­nych eta­pów sito­dru­ku
 7. omó­wie­nie zna­le­zio­nych inspi­ra­cji
 8. pomo­ce — książ­ki, sza­blon, tech­ni­ki wspo­ma­ga­ją­ce
 9. zna­le­zie­nie kon­cep­cji na pro­jekt
 10. przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu
 11. przy­go­to­wa­nie do dru­ku
 12. omó­wie­nie eta­pów pra­cy
 13. dru­ko­wa­nie

Efekty:

Wpis o warsz­ta­tach

Film o zaję­ciach sito­dru­kar­skich (frag­ment)