Scenariusze 2014 (60)

Warsztaty komputerowe

Autor:

Część pro­jek­tu to4art pod nazwą Nowe media kry­je w sobie warsz­ta­ty kom­pu­te­ro­we dla wycho­wan­ków pla­có­wek współ­pra­cu­ją­cych przy pro­jek­cie. Tema­tem warsz­ta­tów, pro­wa­dzo­nych przez Micha­ła Macie­jew­skie­go, było two­rze­nie i zarzą­dza­nie pro­stą witry­ną inter­ne­to­wą… czy­taj dalej →

Dokumentowanie artystyczne

Autor:

Czę­ścią warsz­ta­tów to4art było Doku­men­to­wa­nie arty­stycz­ne, pro­wa­dzo­ne przez Jaku­ba Palusz­kie­wi­cza, któ­re odby­ło się w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym im. J. Kor­cza­ka w Anto­nie­wie, k. Sko­ków… czy­taj dalej →

Warsztaty malarskie

Autor:

Warsz­ta­ty malar­skie, pro­wa­dzo­ne przez Vent­zi­sla­va Pirian­ko­va, zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne z uczest­ni­ka­mi pro­gra­mu to4art z Domu Mło­dzie­ży w Pozna­niu. Odby­ły się one w Gale­rii Vent­zi, w gru­pie zin­te­gro­wa­nej, z mło­dzie­żą przy­go­to­wu­ją­cą się na stu­dia arty­stycz­ne… czy­taj dalej →

Sitodruk

Autor:

Zaję­cia z sito­dru­ku, któ­re odby­ły się w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie, to kolej­na część pro­jek­tu to4art. Pro­wa­dzi­ła je Aga­Br­wi… czy­taj dalej →

Warsztaty fotograficzne

Autor:

Warsz­ta­ty foto­gra­ficz­ne odby­ły się w Mło­dzie­żo­wych Ośrod­kach Socjo­te­ra­pii i Mło­dzie­żo­wych Ośrod­kach Wycho­waw­czych na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go. Pro­wa­dzi­ła je Mar­ta Ankiersz­tejn… czy­taj dalej →

Recykling — Upcykling

Autor:

Czę­ścią warsz­ta­tów to4art były warsz­ta­ty pla­stycz­ne w opar­ciu o recy­kling i upcy­kling prze­pro­wa­dzo­ne w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii w Zie­lon­ce, w Inter­na­cie Rudzien­ko. Pro­wa­dze­nie: Aga­ta Życz­kow­ska… czy­taj dalej →

Teatr fizyczny

Autor:

Czę­ścią pro­jek­tu to4art były warsz­ta­ty Teatr fizycz­ny, pro­wa­dzo­ne przez Dawi­da Żakow­skie­go, któ­re odby­ły się w ośrod­kach na Mazow­szu… czy­taj dalej →

Drama

Autor:

Pro­wa­dzą­cym warsz­ta­ty Dra­my był Paweł Pasz­ta. Swo­je zaję­cia zre­ali­zo­wał w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie… czy­taj dalej →

Warsztaty Fundacji Jubilo

Autor:

W Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 2 we Wro­cła­wiu odby­ły się warsz­ta­ty teatral­no-muzycz­ne pro­wa­dzo­ne przez człon­ków Fun­da­cji Jubi­lo — Agniesz­kę Bre­sler, Die­go Pileg­gie­go, Joshua Doerk­se­na, Pio­tra Ant­ka Kur­ja­tę… czy­taj dalej →

7W

Autor:

Część pro­jek­tu to4art zre­ali­zo­wa­na przez Ada­ma Łoniew­skie­go to cykl warsz­ta­tów dążą­cych do stwo­rze­nia inter­ne­to­we­go seria­lu teatral­ne­go pod tytu­łem 7Wczy­taj dalej →

Warsztaty taneczne

Autor:

Warsz­ta­ty tanecz­ne, pro­wa­dzo­ne przez Mag­da­le­nę Przy­bysz i Alek­san­drę Bożek-Muszyń­ską opar­te były o tech­ni­kę tań­ca współ­cze­sne­go. Odby­ły się w ośrod­kach mazo­wiec­kich i w Domu Mło­dzieży w Pozna­niu… czy­taj dalej →

Performance

Autor:

Część pro­jek­tu to4art to warsz­ta­ty muzycz­no-per­for­ma­tyw­ne, któ­re odby­ły się w trzech ośrod­kach na Mazow­szu. Popro­wa­dzi­li je per­for­mer Tho­mas Harzem i muzyk Jan Zim­mer­mann… czy­taj dalej →