2014 (60)

Warsztaty foto — Zielonka

Autor:

Pod­sta­wy wie­dzy foto­gra­ficz­nej i pra­cy z pro­fe­sjo­nal­nym apa­ra­tem, eks­pe­ry­men­ty z cza­sem naświe­tla­nia i prze­sło­ną w róż­nych warun­kach, czy­li pierw­sze zaję­cia w cyklu warsz­ta­tów foto w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zie­lon­ce… czy­taj dalej →

Warsztaty taniec-teatr-słowo-fotografia — film

Autor:

Warsz­ta­ty tanecz­ne z mło­dzie­żą w prze­strze­ni Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci Pra­ga Połu­dnie. Pro­wa­dze­nie: Mag­da­le­na Przy­bysz.

Warsz­ta­ty teatral­ne w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie z wyko­rzy­sta­niem tech­ni­ki teatru fizycz­ne­go i teatru tań­ca: tre­ning fizycz­ny (ćwi­cze­nia pla­stycz­ne, moto­rycz­ne i relak­sa­cyj­ne) oraz pra­ca twór­cza (impro­wi­za­cja, dyna­micz­ne wyko­rzy­sta­nie prze­strze­ni, ćwi­cze­nia kom­po­zy­cyj­ne, w tym kom­po­zy­cja, dra­ma­tur­gia i tech­ni­ka mon­ta­żu). Poszu­ki­wa­nie indy­wi­du­al­nej eks­pre­sji, świa­do­mej i oso­bi­stej kom­po­zy­cji w odnie­sie­niu do struk­tu­ry dra­ma­tur­gicz­nej wybra­ne­go tek­stu kul­tu­ry (lite­ra­tu­ra, film, muzy­ka). Pro­wa­dze­nie: Dawid Żakow­ski.

Warsz­ta­ty tań­ca współ­cze­sne­go w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zie­lon­ce. Pro­wa­dze­nie: Alek­san­dra Bożek-Muszyń­ska.

Cykl inspi­ru­ją­cych spo­tkań ze sztu­ką foto­gra­fii w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym w Józe­fo­wie. Pod­sta­wo­we zagad­nie­nia nie­zbęd­ne do świa­do­me­go posłu­gi­wa­nia się apa­ra­tem foto­gra­ficz­nym: przy­sło­na, migaw­ka, czu­łość ISO, malo­wa­nie świa­tłem, a potem — nauka edy­cji wybra­nych zdjęć w pro­gra­mie gra­ficz­nym. Pro­wa­dze­nie: Mar­ta Ankiersz­tajn.

Spotkanie z performance

Autor:

Warsz­ta­ty per­for­man­ce w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 2 „KĄT” w War­sza­wie. Pierw­szy etap to pre­zen­ta­cja róż­nych wybra­nych frag­men­tów sztu­ki per­for­ma­tyw­nej, omó­wie­nie i reflek­sja wspól­nie z uczest­ni­ka­mi na temat obra­zów i scen z nagrań wideo… czy­taj dalej →

Warsztaty w Antoniewie — film

Autor:

Warsz­ta­ty „Arty­stycz­ne doku­men­to­wa­nie” w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym im. Janu­sza Kor­cza­ka w Anto­nie­wie. Pierw­sza lek­cja foto­gra­fii, sztu­ki wideo i pra­cy z mikro­fo­nem, czy­li spo­tka­nie poświę­co­ne OPOWIEŚCI jako klu­czo­wi pozwa­la­ją­ce­mu dotrzeć do emo­cji i zaan­ga­żo­wa­nia odbior­cy. Róż­ne typy nar­ra­cji, róż­ne for­my doku­men­to­wa­nia histo­rii. „Agent­ka ucie­ka” — na pla­nie fil­mu sen­sa­cyj­ne­go w MOW w Anto­nie­wie. Pra­ca z kame­rą i mikro­fo­nem: pra­ca nad sce­na­riu­szem scen fina­ło­wych sen­sa­cyj­nej fabu­ły i nagra­nie. Pro­wa­dze­nie: Jakub Palusz­kie­wicz.

Warsz­ta­ty NOWE MEDIA dla wycho­wan­ków z MOW w Anto­nie­wie — nauka prak­tycz­ne­go budo­wa­nia wła­snych stron inter­ne­to­wych. Pro­wa­dze­nie: Michał Maciejewski.

Tańczymy na Pradze

Autor:

Warsz­ta­ty tanecz­ne z mło­dzie­żą w prze­strze­ni Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci Pra­ga Połu­dnie. Pro­wa­dze­nie: Mag­da­le­na Przy­bysz. czy­taj dalej →

Teatralnie w Józefowie

Autor:

Warsz­ta­ty teatral­ne w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie z wyko­rzy­sta­niem tech­ni­ki teatru fizycz­ne­go i teatru tań­ca. Prak­tycz­ne poszu­ki­wa­nia pozwa­la­ją­ce na pogłę­bia­nie świa­do­mo­ści cia­ła w pra­cy indy­wi­du­al­nej i zespo­ło­wej… czy­taj dalej →

Warsztaty w Poznaniu — film

Autor:

Pro­jekt w Pozna­niu roz­po­czę­ły w paź­dzier­ni­ku 2014 r. warsz­ta­ty malar­skie w Gale­rii Vent­zi (Vent­zi Art Gal­le­ry). Wzię­ła w nim udział mło­dzież z Domu Mło­dzie­ży im. Domi­ni­ka Savio i Domu Mło­dzie­ży im. bł. Lau­ry Vicu­ni w Pozna­niu. Pro­wa­dze­nie: Vent­zi­slav Pirian­kov.

Kolej­ne week­en­do­we warsz­ta­ty w Domu Mło­dzie­ży to taniec współ­cze­sny. Pro­wa­dze­nie: Mag­da­le­na Przy­bysz.

Specjalny gość w Antoniewie

Autor:

Na warsz­ta­tach w Anto­nie­wie towa­rzy­szy­ła nam Wan­da Wasi­lew­ska — dzien­ni­kar­ka Radia Mer­ku­ry, praw­dzi­wa mistrzy­ni repor­ta­żu spo­łecz­ne­go, lau­re­at­ka wie­lu nagród… czy­taj dalej →

Agentka ucieka w Antoniewie

Autor:

„Agent­ka ucie­ka”, czy­li na pla­nie fil­mu sen­sa­cyj­ne­go w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym im. Janu­sza Kor­cza­ka w Anto­nie­wie… Warsz­ta­ty „Arty­stycz­ne doku­men­to­wa­nie” część 2. Napię­cie rośnie… czy­taj dalej →

Różanystok: Siedem grzechów głównych — pycha — film

Autor:

Cykl warsz­ta­tów week­en­do­wych w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii im. Św. Józe­fa w Róża­nym­sto­ku, pod­czas któ­rych powsta­je inter­ne­to­wy serial teatral­ny pt. „7W – Wejdź w to – Wymyśl – Wyre­ży­se­ruj – Wypro­du­kuj – Wrzuć – Wypro­muj – Wygraj”. Tema­ty­ką kolej­nych odcin­ków jest sie­dem grze­chów głów­nych. W 2014 roku powsta­ły „Pycha”, „Zazdrość” i „Leni­stwo”. W pla­nach na 2015 rok są kolej­ne odcin­ki. Pro­wa­dze­nie: Adam Łoniew­ski.

AgaBrwi i jej sita w Józefowie

Autor:

Warsz­ta­ty sito­dru­ku w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie. Pre­zen­ta­cja przy­kła­dów goto­wych dru­ków, opis moż­li­wo­ści, roz­bu­dze­nie wyobraź­ni, inspi­ra­cje… czy­taj dalej →

Sztuka i recykling

Autor:

Warsz­ta­ty recy­klin­go­wo-pla­stycz­ne w Inter­na­cie Rudzien­ko, oddział Mło­dzie­żo­we­go Ośrod­ka Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zie­lon­ce. Two­rze­nie nowych dzieł sztu­ki z ele­men­tów recy­klin­go­wych. Pro­wa­dze­nie: Aga­ta Życz­kow­ska. czy­taj dalej →

Różanystok: Siedem grzechów głównych — zazdrość — film

Autor:

Cykl warsz­ta­tów week­en­do­wych w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii im. Św. Józe­fa w Róża­nym­sto­ku, pod­czas któ­rych powsta­je inter­ne­to­wy serial teatral­ny pt. „7W – Wejdź w to – Wymyśl – Wyre­ży­se­ruj – Wypro­du­kuj – Wrzuć – Wypro­muj – Wygraj”. Tema­ty­ką kolej­nych odcin­ków jest sie­dem grze­chów głów­nych. W 2014 roku powsta­ły „Pycha”, „Zazdrość” i „Leni­stwo”. W pla­nach na 2015 rok są kolej­ne odcin­ki. Pro­wa­dze­nie: Adam Łoniew­ski.

Foto w KĄCIE

Autor:

Cykl inspi­ru­ją­cych spo­tkań ze sztu­ką foto­gra­fii w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 2 „KĄT” w War­sza­wie. Pod­sta­wo­we zagad­nie­nia nie­zbęd­ne do świa­do­me­go posłu­gi­wa­nia się apa­ra­tem foto­gra­ficz­nym: przy­sło­na, migaw­ka, czu­łość ISO, malo­wa­nie świa­tłem… czy­taj dalej →

Antoniewo — opowieści i ich dokumentowanie

Autor:

Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Wycho­waw­czy im. Janu­sza Kor­cza­ka w Anto­nie­wie. Pierw­sza lek­cja foto­gra­fii, sztu­ki wideo i pra­cy z mikro­fo­nem, czy­li dwu­go­dzin­ne spo­tka­nie poświę­co­ne OPOWIEŚCI jako klu­czo­wi pozwa­la­ją­ce­mu dotrzeć do emo­cji i zaan­ga­żo­wa­nia odbior­cy. Róż­ne typy nar­ra­cji, róż­ne for­my doku­men­to­wa­nia histo­rii… czy­taj dalej →

Różanystok: Siedem grzechów głównych — lenistwo — film

Autor:

Cykl warsz­ta­tów week­en­do­wych w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii im. Św. Józe­fa w Róża­nym­sto­ku, pod­czas któ­rych powsta­je inter­ne­to­wy serial teatral­ny pt. „7W – Wejdź w to – Wymyśl – Wyre­ży­se­ruj – Wypro­du­kuj – Wrzuć – Wypro­muj – Wygraj”. Tema­ty­ką kolej­nych odcin­ków jest sie­dem grze­chów głów­nych. W 2014 roku powsta­ły „Pycha”, „Zazdrość” i „Leni­stwo”. W pla­nach na 2015 rok są kolej­ne odcin­ki. Pro­wa­dze­nie: Adam Łoniew­ski.

Start projektu w Poznaniu

Autor:

Pro­jekt w Pozna­niu roz­po­czę­ły 12 paź­dzier­ni­ka 2014 r. warsz­ta­ty malar­skie w Gale­rii Vent­zi (Vent­zi Art Gal­le­ry). Wzię­ła w nim udział mło­dzież z Domu Mło­dzie­ży w Pozna­niu. Pro­wa­dze­nie: Vent­zi­slav Pirian­kov. czy­taj dalej →

Różanystok: Siedem grzechów głównych — suplement — film

Autor:

Cykl warsz­ta­tów week­en­do­wych w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii im. Św. Józe­fa w Róża­nym­sto­ku, pod­czas któ­rych powsta­je inter­ne­to­wy serial teatral­ny pt. „7W – Wejdź w to – Wymyśl – Wyre­ży­se­ruj – Wypro­du­kuj – Wrzuć – Wypro­muj – Wygraj”. Tema­ty­ką kolej­nych odcin­ków jest sie­dem grze­chów głów­nych. W 2014 roku powsta­ły „Pycha”, „Zazdrość” i „Leni­stwo”. W pla­nach na 2015 rok są kolej­ne odcin­ki. Pro­wa­dze­nie: Adam Łoniew­ski.

Nowe media w praskim TPD

Autor:

Cykl warsz­ta­tów inter­ne­to­wych „Nowe media” roz­po­czę­li 8 paź­dzier­ni­ka 2014 wycho­wan­ko­wie Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci Pra­ga Połu­dnie…

czy­taj dalej →