Teatr fizyczny

Autor:

Czę­ścią pro­jek­tu to4art były warsz­ta­ty Teatr fizycz­ny, pro­wa­dzo­ne przez Dawi­da Żakow­skie­go, któ­re odby­ły się w ośrod­kach na Mazow­szu.

Ośrodki:

 • - Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Wycho­waw­czy Nr 5 w Józe­fo­wie,
 • - Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 2 „KĄT” w War­sza­wie,
 • - Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zie­lon­ce — Inter­nat Zie­lon­ka,
 • - Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zie­lon­ce — Inter­nat Ludwi­nów.
 • - Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zie­lon­ce — Inter­nat Otwock.

Cele warsztatów:

 • - pozna­nie wła­sne­go cia­ła,
 • - świa­do­mość cia­ła wobec part­ne­ra,
 • - pozby­cie się wsty­du i nie­śmia­ło­ści,
 • - otwar­cie na dru­gie­go czło­wie­ka.

Plan zajęć:

 1. wpro­wa­dza­nie w zagad­nie­nia teatru fizycz­ne­go z ele­men­ta­mi tań­ca współ­cze­sne­go i jogi,
 2. pra­ca nad świa­do­mo­ścią cia­ła, wpro­wa­dze­nie w ele­men­ty jogi, ćwi­cze­nia pla­stycz­ne i na ela­stycz­ność cia­ła, ćwi­cze­nia odde­cho­we, odkry­wa­nie indy­wi­du­al­nej eks­pre­sji
 3. pra­ca nad sku­pie­niem i kon­cen­tra­cją
 4. pra­ca nad etiu­da­mi indy­wi­du­al­ny­mi i kon­stru­owa­nie wewnętrz­nej linii dra­ma­tycz­nej poprzez łącze­nie dzia­łań fizycz­nych z wybra­nym tek­stem (pro­za, poezja, dra­mat), pra­ca z tek­stem poetyc­kim, dra­ma­tur­gicz­nym i pro­zą
 5. pra­ca z part­ne­rem, nakie­ro­wa­na na wraż­li­wość słu­cha­nia part­ne­ra i prze­strze­ni, ćwi­cze­nia na zaufa­nie, roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści współ­dzia­ła­nia z part­ne­rem, reago­wa­nia na impul­sy z wyobraź­ni lub od part­ne­ra; pra­ca inspi­ro­wa­na tre­nin­giem Jerze­go Gro­tow­skie­go
 6. pra­ca zespo­ło­wa: kom­po­zy­cja fizycz­nych struk­tur , wpro­wa­dza­nie w ćwi­cze­nia uświa­da­mia­ją­ce prze­strzen­ność ruchu, dyna­micz­ne wyko­rzy­sta­nie prze­strze­ni, pra­ca nad struk­tu­ra­mi gru­po­wy­mi w opar­ciu o wybra­ny tekst lub tema­ty
 7. impro­wi­za­cje rucho­we, prze­kształ­ca­nia ele­men­tów tre­nin­gu fizycz­ne­go w twór­czą impro­wi­za­cję, impro­wi­za­cja i dyna­micz­ne wyko­rzy­sta­nie prze­strze­ni, ćwi­cze­nia kom­po­zy­cyj­ne, kom­po­zy­cja i dra­ma­tur­gia akto­ra, ścież­ka kre­acji, tech­ni­ki mon­ta­żu

Teksty:

Pod­czas pra­cy w Mło­dzie­żo­wych Ośrod­kach Socjo­te­ra­pii i Mło­dzie­żo­wych Ośrod­kach Wycho­waw­czych zosta­ły wyko­rzy­sta­ne frag­men­ty nastę­pu­ją­cych dzieł lite­ra­tu­ry pol­skiej i zagra­nicz­nej:

 • - Wil­liam Szek­spir — „Sen nocy let­niej”,
 • - Wil­liam Szek­spir — „Ham­let”,
 • - Wil­liam Szek­spir — „Romeo i Julia”,
 • - Wil­liam Gol­ding — „Wład­ca much”,
 • - Adam Mic­kie­wicz — „Dzia­dy”,
 • - Adam Mic­kie­wicz — „Upiór”,
 • - Mar­cin Świe­tlic­ki — „Upiór”,
 • - Mar­cin Świe­tlic­ki — Wier­sze,
 • - Mar­cin Cec­ko — Wier­sze.

Efekty:

Wpis o warsz­ta­tach

Film o zaję­ciach teatral­nych (frag­men­ty)