Agata Życzkowska

Autor:

Agata Życzkowska

pedagog teatru, instruktor plastyki i muzyki, aktorka, producent teatralny i filmowy (warsztaty plastyczne — Recykling)

Agata Życzkowska

W wie­ku 13 lat tra­fi­ła do Ogni­ska Teatral­ne­go Machul­skich, gdzie po trzech latach uzy­ska­ła dyplom mło­dzie­żo­we­go instruk­to­ra teatral­ne­go. Uczest­nicz­ka Stu­dium Pla­stycz­ne­go przy Sor­bo­nie w Pary­żu. Gra na pia­ni­nie i gita­rze. Pasjo­nu­je się foto­gra­fią i fil­mem. Absol­went­ka Wydział Aktor­skie­go Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Fil­mo­wej, Tele­wi­zyj­nej i Teatral­nej w Łodzi (2001). Bra­ła udział w wie­lu warsz­ta­tach z ucznia­mi Jerze­go Gro­tow­skie­go (Euge­nio Bar­ba: Odin Week, ISTA; Aba­ni Biswas: Milon Mela; Jairo Cuesta i James Slo­viak: New Word Per­for­man­ce Labo­ra­to­ry; Bru­ce Myers i Toshi Tsu­chi­to­ri: akto­rzy Pete­ra Bro­oka; Raúl Iaiza: Teatro La Madru­ga­da z Medio­la­nu). W 2011 r. zało­ży­ła Teatr HOTELOKO: zre­ali­zo­wa­ła jako pro­du­cent i aktor­ka czte­ry spek­ta­kle, m.in. „Pra­cow­nia Ludi­ca nr 2”, reż. Solan­ge Bon­fil oraz „Podwór­ko Kor­cza­ka”, reż. Paweł Pasz­ta. Reali­zu­je tak­że wła­sne fil­my jako ope­ra­tor i mon­ta­ży­sta: pra­cu­je w pro­gra­mie SonyVegas.

Od kil­ku lat pro­wa­dzi edu­ka­cję teatral­no-pla­stycz­ną dla dzie­ci i mło­dzie­ży. W swo­jej pra­cy peda­go­gicz­nej łączy dzie­dzi­ny sztu­ki. Jest autor­ką kon­cep­cji warsz­ta­tów edu­ka­cyj­nych z dzie­dzi­ny recy­klin­gu dla dzie­ci w wie­ku 5–11 lat pt. „Spo­tka­nia z Rol­ką i Kap­slem”. Poza tym pro­wa­dzi­ła warsz­ta­ty pla­stycz­no-recy­klin­go­we w Zespo­le Szkół Spe­cjal­nych nr 78 w Insty­tu­cie „Pomnik – Cen­trum Zdro­wia Dziec­ka”, w szcze­gól­no­ści dla dzie­ci i mło­dzie­ży z Kli­ni­ki Neu­ro­lo­gii (10−17 lat). Pro­wa­dzi­ła tak­że warsz­ta­ty teatral­ne dla mło­dzie­ży w Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. J. Sło­wac­kie­go oraz przy współ­pra­cy z Pol­skim Ośrod­kiem Mię­dzy­na­ro­do­we­go Insty­tu­tu Teatral­ne­go ITI warsz­ta­ty dla mło­dzie­ży gim­na­zjal­nej i lice­al­nej pt. „Pozy­tyw­na Alche­mia”, reali­zo­wa­ne w ramach pro­gra­mu Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry – KULTURA-INTERWENCJE. Warsz­ta­ty te słu­ży­ły pogłę­bia­niu samo­świa­do­mo­ści mło­dzie­ży w wie­ku 12–19 lat oraz uczy­ły spo­so­bu wyra­ża­nia trud­nych emo­cji poprzez kon­struk­tyw­ne i twór­cze for­my. Pod skrzy­dła­mi Fun­da­cji Roz­wo­ju Teatru ‘NOWA FALA’ reali­zo­wa­ła tak­że warsz­ta­ty pla­stycz­ne i muzycz­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży w ramach pro­jek­tu „Week­en­dy wokół Dom­ku Her­ba­cia­ne­go”, któ­ry był nomi­no­wa­ny do tytu­łu Naj­lep­szej War­szaw­skiej Ini­cja­ty­wy Poza­rzą­do­wej S3KTOR 2012.

Zobacz także:

warsz­ta­ty upcyklingowe