Agentka ucieka w Antoniewie

Autor:

„Agent­ka ucie­ka”, czy­li na pla­nie fil­mu sen­sa­cyj­ne­go w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym im. Janu­sza Kor­cza­ka w Anto­nie­wie… Warsz­ta­ty „Arty­stycz­ne doku­men­to­wa­nie” część 2. Napię­cie rośnie. Ciąg dal­szy pra­cy z z kame­rą i mikro­fo­nem: ukła­da­my sce­na­riusz scen fina­ło­wych sen­sa­cyj­nej fabu­ły — i nagry­wa­my. Pro­wa­dze­nie: Jakub Palusz­kie­wicz.