Teatralnie w Józefowie

Autor:

Warsz­ta­ty teatral­ne w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie z wyko­rzy­sta­niem tech­ni­ki teatru fizycz­ne­go i teatru tań­ca. Prak­tycz­ne poszu­ki­wa­nia pozwa­la­ją­ce na pogłę­bia­nie świa­do­mo­ści cia­ła w pra­cy indy­wi­du­al­nej i zespo­ło­wej. Pro­wa­dzą­cy w swo­jej pra­cy odwo­łu­je się do pod­sta­wo­wych tech­nik teatru fizycz­ne­go, połą­czo­nych z ele­men­ta­mi tań­ca współ­cze­sne­go i jogi. Poszu­ku­je indy­wi­du­al­nej eks­pre­sji, świa­do­mej i oso­bi­stej kom­po­zy­cji w odnie­sie­niu do struk­tu­ry dra­ma­tur­gicz­nej wybra­ne­go tek­stu kul­tu­ry (lite­ra­tu­ra, film, muzy­ka). Czę­ścią zajęć jest budo­wa­nie struk­tur rucho­wych opar­tych na impro­wi­za­cjach indy­wi­du­al­nych i gru­po­wych. Na pro­gram sesji skła­da się tre­ning fizycz­ny (ćwi­cze­nia pla­stycz­ne, moto­rycz­ne i relak­sa­cyj­ne) oraz pra­ca twór­cza (impro­wi­za­cja, dyna­micz­ne wyko­rzy­sta­nie prze­strze­ni, ćwi­cze­nia kom­po­zy­cyj­ne, w tym kom­po­zy­cja, dra­ma­tur­gia i tech­ni­ka mon­ta­żu). Pro­wa­dze­nie: Dawid Żakow­ski.