Antoniewo — opowieści i ich dokumentowanie

Autor:

Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Wycho­waw­czy im. Janu­sza Kor­cza­ka w Anto­nie­wie. Pierw­sza lek­cja foto­gra­fii, sztu­ki wideo i pra­cy z mikro­fo­nem, czy­li dwu­go­dzin­ne spo­tka­nie poświę­co­ne OPOWIEŚCI jako klu­czo­wi pozwa­la­ją­ce­mu dotrzeć do emo­cji i zaan­ga­żo­wa­nia odbior­cy. Róż­ne typy nar­ra­cji, róż­ne for­my doku­men­to­wa­nia histo­rii. Pro­wa­dze­nie: Jakub Palusz­kie­wicz.