Jakub Paluszkiewicz

Autor:

Jakub Paluszkiewicz

dziennikarz (warsztaty audio/wideo)

Jakub Paluszkiewicz

Dzien­ni­karz radio­wy, pra­so­wy i inter­ne­to­wy. Przez bli­sko 20 lat pra­co­wał w Pol­skim Radiu – Roz­gło­śni Regio­nal­nej w Pozna­niu, peł­niąc funk­cje repor­te­ra, redak­to­ra, pro­wa­dzą­ce­go pro­gram na żywo, wydaw­cy blo­ków publi­cy­stycz­nych i auto­ra audy­cji o tema­ty­ce spo­łecz­nej i gospo­dar­czej. Legi­ty­mu­je się Kar­tą Mikro­fo­no­wą kla­sy S, przy­zna­ną przez Komi­sję Języ­ko­wą Pol­skie­go Radia. W dorob­ku ma rów­nież współ­pra­cę z Pro­gra­ma­mi I i III Pol­skie­go Radia, tygo­dni­kiem Poli­ty­ka, pra­są spe­cja­li­stycz­ną i regio­nal­ną. Od 2009 r. pro­wa­dzi wła­sną fir­mę, zaj­mu­ją­cą się opra­co­wy­wa­niem stra­te­gii komu­ni­ka­cyj­nych oraz kre­owa­niem poli­ty­ki infor­ma­cyj­nej (wewnętrz­nej i zewnętrz­nej) dla dużych przed­się­biorstw i kor­po­ra­cji oraz insty­tu­cji publicz­nych. Rów­no­le­gle pro­du­ku­je tre­ści mul­ti­me­dial­ne (foto, audio, video) i dora­dza pod­mio­tom na ryn­ku radio­wym i inter­ne­to­wym. Jest absol­wen­tem Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu (magi­ster poli­to­lo­gii o spe­cjal­no­ści nauczy­ciel­skiej). Obec­nie współ­pra­cu­je z Wyż­szą Szko­łą Nauk Huma­ni­stycz­nych i Dzien­ni­kar­stwa w Pozna­niu, pro­wa­dząc zaję­cia poświę­co­ne inter­ne­to­wym tech­ni­kom infor­ma­cyj­nym i media­wor­kin­go­wi. Pry­wat­nie zaj­mu­je się muzy­ką – kom­po­nu­je i pisze tek­sty pio­se­nek, gra na gita­rze baso­wej w zespo­le pio­sen­ki autor­skiej Hedonika.

Zobacz także:

warsz­ta­ty Doku­men­to­wa­nie artystyczne