Warsztaty taneczne w Poznaniu

Autor:

Week­en­do­we warsz­ta­ty tań­ca współ­cze­sne­go w Domu Mło­dzie­ży im. Domi­ni­ka Savio i Domu Mło­dzie­ży im. bł. Lau­ry Vicu­ni w Pozna­niu. Na zdję­ciu Mag­da Przy­bysz i jej pod­opiecz­ni. Sil­na grupa!