Aleksandra Bożek-Muszyńska

Autor:

tancerka, performerka (warsztaty Taniec współczesny)

Aleksandra Bożek-MuszyńskaJest rów­nież dyplo­mo­wa­ną instruk­tor­ką tań­ca współ­cze­sne­go, tre­ne­rem biz­ne­su, filo­loż­ką. Od 2007 roku zwią­za­na z war­szaw­skim teatrem Muf­mi Anny Pio­trow­skiej. Autor­ka kil­ku solo­wych prac (m.in. Dystans, In brief. I know №Thing) i duetów (Coaching, Do you …?, Day of the Per­for­man­ce), któ­re były pre­zen­to­wa­ne na festi­wa­lach w Pol­sce i za gra­ni­cą (Węgry, Niem­cy). Współ­au­tor­ka cho­re­ogra­fii do pro­jek­tu „Free.dom” powsta­łe­go w ramach pro­gra­mu AGON, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Insty­tut Muzy­ki i Tań­ca. Jej solo „I know №Thing” zdo­by­ło tytuł „The best solo” na mię­dzy­na­ro­do­wym festi­wa­lu Solo& Duo w Buda­pesz­cie w stycz­niu 2014 roku.

Zobacz także:

warsz­ta­ty taneczne

Więcej w Internecie:

Alek­san­dra Bożek-Muszyńska