Warsztaty foto — Zielonka

Autor:

Pod­sta­wy wie­dzy foto­gra­ficz­nej i pra­cy z pro­fe­sjo­nal­nym apa­ra­tem, eks­pe­ry­men­ty z cza­sem naświe­tla­nia i prze­sło­ną w róż­nych warun­kach, czy­li pierw­sze zaję­cia w cyklu warsz­ta­tów foto w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zie­lon­ce. Pro­wa­dze­nie: Mar­ta Ankiersz­tejn.