Dawid Żakowski

Autor:

Dawid Żakowski

aktor, reżyser, pedagog teatralny (warsztaty teatralne)

Dawid Żakowski

W latach 1997–2007 współ­pra­co­wał z Pio­trem Borow­skim (uczniem Jerze­go Gro­tow­skie­go), jako aktor i asy­stent reży­se­ra, m.in. przy spek­ta­klach „Pół­noc”, „Czło­wiek”, „Hen­ryk. Ham­let. Hospi­tal”, pre­zen­to­wa­nych w Pary­żu, Lil­le, Ber­li­nie, Düs­sel­dor­fie, Moskwie, Mon­te­vi­deo, Cara­cas, Belo Hori­zon­te, São Pau­lo, Neapo­lu, Paler­mo, Flo­ren­cji i Zury­chu. W ostat­nich latach pra­cy twór­czej reali­zu­je pro­jek­ty o cha­rak­te­rze inter­dy­scy­pli­nar­nym i edu­ka­cyj­nym. Jako peda­gog teatral­ny pro­wa­dzi sta­łe zaję­cia dla stu­den­tów Teatru Baza w War­sza­wie i stu­den­tów aktoR­stu­dia Romy Gąsio­row­skiej w War­sza­wie oraz dla mło­dzie­ży w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Socha­cze­wie i Cen­trum Pro­mo­cji Kul­tu­ry Pra­ga Połu­dnie w War­sza­wie. W swo­ich dzia­ła­niach warsz­ta­to­wych pro­po­nu­je prak­tycz­ne poszu­ki­wa­nia pozwa­la­ją­ce na pogłę­bia­nie świa­do­mo­ści cia­ła w pra­cy indy­wi­du­al­nej i zespo­ło­wej. Zre­ali­zo­wał kil­ka pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych dla mło­dzie­ży z róż­nych śro­do­wisk, rów­nież wyklu­czo­nej, np. „Podaj dalej” – inno­wa­cyj­ny pro­jekt edu­ka­cji kul­tu­ral­nej reali­zo­wa­ny przez czte­ry war­szaw­skie orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we mają­ce wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy z dzieć­mi i mło­dzie­żą. Adre­sa­tem pro­jek­tu była mło­dzież w wie­ku 15–19 lat zamiesz­ka­ła w War­sza­wie, wywo­dzą­ca się z róż­nych śro­do­wisk. W ramach pro­jek­tu „Pasja alter­na­ty­wą dla uza­leż­nień” współ­pra­co­wał z Towa­rzy­stwem Przy­ja­ciół Dzie­ci Pra­ga Połu­dnie, pro­wa­dząc warsz­ta­ty teatral­ne, tanecz­ne i psy­cho­lo­gicz­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży ze świe­tli­cy śro­do­wi­sko­wej w tej dzielnicy.

Zobacz także:

warsz­ta­ty Teatr Fizycz­ny