Nowe media w praskim TPD

Autor:

Cykl warsz­ta­tów inter­ne­to­wych „Nowe media” roz­po­czę­li 8 paź­dzier­ni­ka 2014 wycho­wan­ko­wie Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci Pra­ga Połu­dnie. Wła­sną stro­nę inter­ne­to­wą two­rzy­li pod kie­run­kiem Micha­ła Macie­jew­skie­go. Kolej­ne warsz­ta­ty o tej tema­ty­ce odby­ły się m.in. w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józefowie.

Młodzi historycy piłki nożnej

„Mło­dzi histo­ry­cy pił­ki noż­nej” — witry­na dla kibi­ców piłkarskich