2019 (10)

Adam Biernacki

Autor:

Adam Biernacki

Adam jest absol­wen­tem kul­tu­ro­znaw­stwa Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go i Wydzia­łu Reży­se­rii war­szaw­skiej Aka­de­mii Teatral­nej. Reży­se­ro­wał spek­ta­kle dra­ma­tycz­ne, muzycz­ne i ope­ro­we w teatrach w całej Pol­sce. Współ­pra­co­wał m.in. z Kry­sty­ną Jan­dą, Ewą Błasz­czyk czy Kry­sty­ną Tkacz. Jego spek­ta­kle 7 minut, Wypra­wy Krzy­żo­we i Ską­piec. Work in pro­gress otrzy­ma­ły nagro­dy festi­wa­li teatral­nych… czy­taj dalej →

Natalia Bloch

Autor:

Natalia Bloch

Absol­went­ka Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Teatral­nej we Wro­cła­wiu, aktor­ka, ani­ma­tor­ka kul­tu­ry, instruk­tor­ka zajęć teatral­nych, kie­row­nik pla­nu. Od lat zwią­za­na z Ogni­skiem Teatral­nym „U Machul­skich”; naj­pierw jako uczest­nik, a następ­nie jako instruk­tor… czy­taj dalej →

Piotr Czekalski

Autor:

Piotr Czekalski

Aktor, ope­ra­tor, pro­du­cent fil­mo­wy. Pasją do fil­mo­wa­nia zara­ził się na stu­diach w szko­le teatral­nej (PWST WROCŁAW), gdzie razem z gru­pą przy­ja­ciół two­rzył pierw­sze fil­my. Wkrót­ce pasja prze­ro­dzi­ła się w zawód. Piotr jest pro­du­cen­tem i współ­twór­cą 6 fil­mów krót­ko­me­tra­żo­wych… czy­taj dalej →

Iga Dzięgielewska

Autor:

Iga Dzięgielewska

Ani­ma­tor­ka kul­tu­ry, per­for­mer­ka, badacz­ka sze­ro­ko rozu­mia­ne­go ruchu. Stu­dent­ka dru­gie­go stop­nia kul­tu­ro­znaw­stwa (spe­cja­li­za­cja: teatr, per­for­mans, wido­wi­sko) w Insty­tu­cie Kul­tu­ry Pol­skiej na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Instruk­tor­ka teatral­na w Ogni­sku Teatral­nym „U Machul­skich”, gdzie pro­wa­dzi zaję­cia uru­cha­mia­ją­ce świa­do­mość cia­ła poprzez róż­ne narzę­dzia sku­pia­ją­ce się wokół ruchu… czy­taj dalej →

Anna Kozłowska

Autor:

Instruk­tor­ka teatral­na, dzien­ni­kar­ka, absol­went­ka wydzia­łu Wie­dzy o Teatrze war­szaw­skiej Aka­de­mii Teatral­nej i pody­plo­mo­wej psy­cho­lo­gii na UW. Sty­pen­dyst­ka Mini­stra Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wło­szech, stu­dio­wa­ła rów­nież w Pary­żu i USA… czy­taj dalej →

Dorota Krawczak

Autor:

Dorota Krawczak

Mło­dzie­żo­wy instruk­tor teatral­ny, koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tów TO skie­ro­wa­nych do mło­dzie­ży zagro­żo­nej wyklu­cze­niem spo­łecz­nym (to4art, 1500 m kw. do roz­grza­nia), cyklu przed­sta­wień „Dwo­je na huś­taw­ce”, akcji otwar­tych let­nich warsz­ta­tów teatral­nych dla dzie­ci „Let­nie spo­tka­nia z teatrem TO” i kam­pa­nii spo­łecz­nej „Nie­zgo­da na BEZCZUŁOŚĆ”… czy­taj dalej →

Mateusz Olszewski

Autor:

Mateusz Olszewski

Opie­kun i reży­ser w gru­pie młod­szej #chodź­my­do­te­atru. Mate­usz jest absol­wen­tem aktor­stwa w łódz­kiej Fil­mów­ce, obec­nie koń­czy reży­se­rię na Aka­de­mii Teatral­nej w War­sza­wie. Od ośmiu lat pro­wa­dzi zaję­cia teatral­ne w Ogni­sku Teatral­nym „U Machul­skich”. Jest współ­twór­cą autor­skich let­nich warsz­ta­tów dla dzie­ci i mło­dzie­ży „Lato z Szek­spi­rem u Machul­skich” czy­taj dalej →

Irma Tylor

Autor:

Irma Tylor

Absol­went­ka Wydzia­łu Wzor­nic­twa na ASP w War­sza­wie. Stwo­rzy­ła kostiu­my do projektów reali­zo­wa­nych przez Teatr Col­le­gium Nobi­lium, Teatr Ocho­ty oraz TVP Kul­tu­ra… czy­taj dalej →

Marcin Zbyszyński

Autor:

Marcin Zbyszyński

Absol­went Wie­dzy o kul­tu­rze na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim oraz Reży­se­rii fil­mo­wej w Aka­de­mii Fil­mu i TV, obec­nie stu­dent V roku Reży­se­rii w Aka­de­mii Teatral­nej w War­sza­wie. Zało­ży­ciel nie­za­leż­ne­go teatru POTEM-O-TEM, któ­ry od kil­ku sezo­nów z powo­dze­niem dzia­ła w kul­tu­ral­nej prze­strze­ni War­sza­wy… czy­taj dalej →

Teatr Ognisko

Autor:

Teatr Ognisko - logo

Teatr Ogni­sko powstał w 2003 r., jako spół­ka powo­ła­na do życia przez Hali­nę i Jana Machul­skich oraz wycho­wan­ków ogni­ska teatral­ne­go pro­wa­dzo­ne­go przez nich w war­szaw­skim Teatrze Ocho­ty. Hali­na i Jan Machul­scy to twór­cy, arty­ści i wycho­waw­cy. Przez dzie­się­cio­le­cia edu­ko­wa­li przez sztu­kę kolej­ne poko­le­nia mło­dych ludzi. Reali­zo­wa­li nie­zwy­kłe przed­się­wzię­cia. Kształ­to­wa­li jed­nost­ki: dzie­ci, mło­dzież, nauczy­cie­li, akto­rów i widzów… czy­taj dalej →