Marcin Zbyszyński

Autor:

Marcin Zbyszyński

Marcin Zbyszyński– absol­went Wie­dzy o kul­tu­rze na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim oraz Reży­se­rii fil­mo­wej w Aka­de­mii Fil­mu i TV, obec­nie stu­dent V roku Reży­se­rii w Aka­de­mii Teatral­nej w Warszawie.

Zało­ży­ciel nie­za­leż­ne­go teatru POTEM-O-TEM, któ­ry od kil­ku sezo­nów z powo­dze­niem dzia­ła w kul­tu­ral­nej prze­strze­ni War­sza­wy. W ramach dzia­ła­nia gru­py wyre­ży­se­ro­wał jak dotąd trzy spek­ta­kle na pod­sta­wie wła­snych tek­stów dra­ma­tycz­nych — sztu­ka Powierzch­nie gład­kie (2018) w jego insce­ni­za­cji zosta­ła nie­daw­no zakwa­li­fi­ko­wa­na do pre­sti­żo­we­go Kon­kur­su na Wysta­wie­nie Pol­skiej Sztu­ki Współczesnej.

Jego krót­ko­me­tra­żo­we fil­my są zapra­sza­ne na licz­ne festi­wa­le fil­mo­we w Pol­sce i za gra­ni­cą (m.in. USA, Anglia, Wło­chy, Niem­cy, Fili­pi­ny). Zre­ali­zo­wa­ny w Aka­de­mii Teatral­nej „Ham­let” w jego reży­se­rii poka­zy­wa­ny był w ramach offo­we­go nur­tu Festi­wa­lu Szek­spi­row­skie­go w Gdań­sku 2016. W 2018 roku jego spek­takl Pierw­sza lep­sza otrzy­mał dru­gą nagro­dę oraz nagro­dę aktor­ską na Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu TALIA w Tarnowie.

Jest współ­twór­cą teatral­no-doku­men­tal­ne­go pro­jek­tu STORY LAB reali­zo­wa­ne­go z mło­dzie­żą w Teatrze Powszech­nym w War­sza­wie w ramach Festi­wa­lu Kor­czak. Pro­jekt jest przy­kła­dem teatral­nej edu­ka­cji rówie­śni­czej, skie­ro­wa­nej do nasto­let­nie­go odbior­cy sztu­ki. Jest reży­se­rem i sce­na­rzy­stą trzech spek­ta­kli powsta­łych w ramach pro­jek­tu. Spek­ta­kle są doce­nia­ne na mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach teatral­nych m.in. Ram­pen­lich­ter Festi­val (Mona­chium) oraz FOR/WITH/BY Festi­val (Bir­ming­ham).

Jest rów­nież auto­rem pro­jek­cji video m.in. do spek­ta­klu Zwie­rzo­człe­ko­upio­ry w reż. Micha­ła Wal­cza­ka (Teatr Stu­dio w War­sza­wie). Reży­ser i sce­na­rzy­sta odcin­ka tele­wi­zyj­ne­go pro­jek­tu arty­stycz­ne­go Pol­skie Wier­sze na 100-lecie Nie­pod­le­gło­ści, reali­zo­wa­ne­go w for­mie fabu­lar­nych etiud fil­mo­wych przez naj­zdol­niej­szych reży­se­rów naj­młod­sze­go poko­le­nia. Jako dru­gi reży­ser pra­co­wał przy dużych pro­duk­cjach Teatru Tele­wi­zji w reży­se­rii Waw­rzyń­ca Kostrzew­skie­go: Listy z Rosji (2017) oraz Wese­le (2019).

Od 2011 r. zaj­mu­je się też edu­ka­cją poprzez teatr. Pro­wa­dzi zaję­cia i warsz­ta­ty z mło­dzie­żą m.in. w Ogni­sku Teatral­nym „U Machul­skich” oraz w ramach Festi­wa­lu Sto­li­ca Języ­ka Pol­skie­go i Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Korczak.