Natalia Bloch

Autor:

Natalia Bloch

Natalia BlochAbsol­went­ka Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Teatral­nej we Wro­cła­wiu, aktor­ka, ani­ma­tor­ka kul­tu­ry, instruk­tor­ka zajęć teatral­nych, kie­row­nik pla­nu. Od lat zwią­za­na z Ogni­skiem Teatral­nym „U Machul­skich”; naj­pierw jako uczest­nik, a następ­nie jako instruktor.

Współ­twór­czy­ni gru­py fil­mo­wej Nar­ko­do­lar, na któ­rej kon­cie jest wygra­na kon­kur­su 4 Points Film Pro­ject z fil­mem „Extre­me Tra­vel” i pro­jek­cja na festi­wa­lu Fil­ma­pa­lo­oza 2018 w Pary­żu. Jako kie­row­nik pla­nu zre­ali­zo­wa­ła fil­my krót­ko­me­tra­żo­we „Obudź się”, „The clock is tic­king” oraz „Tatu­lo”. Reży­ser­ka spek­ta­klu „Słyn­ny najazd niedź­wie­dzi na Hory­niec” w ramach Art Festi­wal w Horyń­cu Zdroju.

Koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tu #chodź­my­do­te­atru.