Piotr Czekalski

Autor:

Piotr Czekalski

Piotr Czekalski- aktor, ope­ra­tor, pro­du­cent fil­mo­wy. Pasją do fil­mo­wa­nia zara­ził się na stu­diach w szko­le teatral­nej (PWST WROCŁAW) gdzie razem z gru­pą przy­ja­ciół two­rzył pierw­sze fil­my. Wkrót­ce pasja prze­ro­dzi­ła się w zawód. Piotr jest pro­du­cen­tem i współ­twór­cą 6 fil­mów krót­ko­me­tra­żo­wych. Jeden z nich dostał nagro­dę publicz­no­ści w kon­kur­sie 4 Points Film Pro­ject i został zapro­szo­ny na festi­wal Fil­ma­pa­lo­oza 2018 w Paryżu.

Jako ope­ra­tor i mon­ta­ży­sta ma na swo­im kon­cie kil­ka pro­duk­cji komer­cyj­nych. Od nie­daw­na współ­two­rzy pro­gram roz­ryw­ko­wy „Wol­ny Ponie­dzia­łek”, któ­ry moż­na obej­rzeć na plat­for­mie YouTube.