Irma Tylor

Autor:

Irma Tylor

Irma Tylor- absol­went­ka Wydzia­łu Wzor­nic­twa na ASP w War­sza­wie. Stwo­rzy­ła kostiu­my do projektów reali­zo­wa­nych przez Teatr Col­le­gium Nobi­lium, Teatr Ocho­ty oraz TVP Kultura.

Lubi łączyć moty­wy etno z scien­ce fic­tion. Myśli nie­kon­wen­cjo­nal­nie i kolek­cjo­nu­je wyra­zy twa­rzy aktorów, którym przed­sta­wia pierw­szą pro­po­zy­cję kostiumu.