Mateusz Olszewski

Autor:

Mateusz Olszewski

Mateusz Olszewski- opie­kun i reży­ser w gru­pie młod­szej #chodź­my­do­te­atru. Mate­usz jest absol­wen­tem aktor­stwa w łódz­kiej Fil­mów­ce, obec­nie koń­czy reży­se­rię na Aka­de­mii Teatral­nej w War­sza­wie. Od ośmiu lat pro­wa­dzi zaję­cia teatral­ne w Ogni­sku Teatral­nym „U Machul­skich”. Jest współ­twór­cą autor­skich let­nich warsz­ta­tów dla dzie­ci i mło­dzie­ży „Lato z Szek­spi­rem u Machul­skich”, któ­rych kolej­ne edy­cje odby­wa­ły się w latach 2015–2018.

W trak­cie prób do Lil­li Wene­dy w reż. Micha­ła Zada­ry, pro­wa­dził dwu­ty­go­dnio­we warsz­ta­ty dla mło­dzie­ży z ośrod­ka dla uchodź­ców na war­szaw­skim Tar­gów­ku, zakoń­czo­nych poka­zem przed Teatrem Powszech­nym w War­sza­wie w dniu pre­mie­ry (30.08.2015 r.). Pro­wa­dzi rów­nież zaję­cia teatral­ne w liceum im. Sło­wac­kie­go na war­szaw­skiej Ocho­cie, w kla­sie o autor­skim pro­gra­mie huma­ni­stycz­nym, któ­rej jest absolwentem.

Przy oka­zji gościn­nych spek­ta­kli mono­dra­mu Nove­cen­to, któ­ry od 2011 r. pre­zen­tu­je w róż­nych miej­scach w kra­ju i za gra­ni­cą, kil­ka­krot­nie pro­wa­dził rów­nież warsz­ta­ty teatral­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Spek­takl ten zdo­był licz­ne nagro­dy, m.in. I nagro­dę na 41. Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Teatrów Jed­ne­go Akto­ra (Wro­cław 2012), Nagro­dę Wie­sła­wa Gera­sa na I War­miń­skich Spo­tka­niach Teatrów Jed­ne­go Akto­ra (Olsz­tyn 2013), I nagro­dę na Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Teatrów Nie­za­leż­nych (Ostrów Wlkp. 2013) oraz nagro­dę spe­cjal­ną za adap­ta­cję, Grand Prix na I Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Teatral­nym WrzA­WA (War­sza­wa 2013), Nagro­dę ZASP‑u na Toruń­skich Spo­tka­niach Teatrów Jed­ne­go Akto­ra (2013).

Współ­two­rzy warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne „Kolek­cja tajem­nic, reali­zo­wa­ne przez Muzeum Kró­lew­skie w Łazien­kach”, dla dzie­ci w wie­ku 4–6 i 7–10 lat.