Teatr Ognisko

Autor:

Teatr Ognisko - logo

organizator

Teatr Ognisko - logo

Teatr Ogni­sko powstał w 2003 r., jako spół­ka powo­ła­na do życia przez Hali­nę i Jana Machul­skich oraz wycho­wan­ków ogni­ska teatral­ne­go pro­wa­dzo­ne­go przez nich w war­szaw­skim Teatrze Ocho­ty. Hali­na i Jan Machul­scy to twór­cy, arty­ści i wycho­waw­cy. Przez dzie­się­cio­le­cia edu­ko­wa­li przez sztu­kę kolej­ne poko­le­nia mło­dych ludzi. Reali­zo­wa­li nie­zwy­kłe przed­się­wzię­cia. Kształ­to­wa­li jed­nost­ki: dzie­ci, mło­dzież, nauczy­cie­li, akto­rów i widzów, two­rząc i wypra­co­wu­jąc nowa­tor­skie meto­dy dzia­ła­nia z nimi.

Powsta­ła nie­zwy­kła meto­do­lo­gia pra­cy z dzieć­mi i mło­dzie­żą, któ­rej isto­tą jest edu­ka­cja przez teatr.

Misją TO jest dziś two­rzyć teatr jako meto­dę edu­ka­cyj­ną, z naj­waż­niej­szym zało­że­niem: by dzia­ła­nia te nie pozo­sta­ły niszo­we czy elitarne.

Wię­cej w Internecie:
Teatr Ogni­sko