Adam Biernacki

Autor:

Adam Biernacki

Adam Biernacki- jest absol­wen­tem kul­tu­ro­znaw­stwa Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go i Wydzia­łu Reży­se­rii war­szaw­skiej Aka­de­mii Teatral­nej. Reży­se­ro­wał spek­ta­kle dra­ma­tycz­ne, muzycz­ne i ope­ro­we w teatrach w całej Pol­sce. Współ­pra­co­wał m.in. z Kry­sty­ną Jan­dą, Ewą Błasz­czyk czy Kry­sty­ną Tkacz… Jego spek­ta­kle 7 minut, Wypra­wy Krzy­żo­we i Ską­piec. Work in pro­gress otrzy­ma­ły nagro­dy festi­wa­li teatral­nych. Jest auto­rem sce­na­riu­szy spek­ta­kli, wido­wisk, seria­li: Aka­de­mia (TVP Kul­tu­ra) i Na Wspól­nej (TVN) i innych. Przy­go­to­wał licz­ne czy­ta­nia dra­ma­tów w teatrach w Pol­sce. Tłu­ma­czy tek­sty poetyc­kie i dra­ma­tycz­ne z języ­ka angiel­skie­go i niemieckiego.

Pre­zes Pol­skie­go Ośrod­ka Mię­dzy­na­ro­do­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Teatrów dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży ASSITEJ, z któ­rym od lat jest zwią­za­ny jako wice­dy­rek­tor Szko­ły Aktor­skiej Hali­ny i Jana Machul­skich, instruk­tor teatral­ny i wykła­dow­ca w Ogni­sku Teatral­nym u Machulskich.

Jest koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su Szu­ka­my Pol­skie­go Szekspira.

Pro­wa­dził mię­dzy­na­ro­do­we warsz­ta­ty teatral­ne m.in. w Hisz­pa­nii, Tur­cji i Szwecji.