Iga Dzięgielewska

Autor:

Iga Dzięgielewska

Iga Dzięgielewska- ani­ma­tor­ka kul­tu­ry, per­for­mer­ka, badacz­ka sze­ro­ko rozu­mia­ne­go ruchu. Stu­dent­ka dru­gie­go stop­nia kul­tu­ro­znaw­stwa (spe­cja­li­za­cja: teatr, per­for­mans, wido­wi­sko) w Insty­tu­cie Kul­tu­ry Pol­skiej na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Instruk­tor­ka teatral­na w Ogni­sku Teatral­nym „U Machul­skich”, gdzie pro­wa­dzi zaję­cia uru­cha­mia­ją­ce świa­do­mość cia­ła poprzez róż­ne narzę­dzia sku­pia­ją­ce się wokół ruchu, człon­ki­ni Labo­ra­to­rium Teatral­no-Spo­łecz­ne­go, w któ­rym za pomo­cą prak­tyk teatral­nych, rucho­wych oraz per­for­ma­tyw­nych bada róż­ne pro­ble­my spo­łecz­ne zarów­no w for­mie per­for­man­sów, akcji w mie­ście jak i warsz­ta­tów otwartych.

Autor­ka cho­re­ogra­fii do etiud i spek­ta­kli: „Wese­le” reż. Seba­stian Kró­li­kow­ski, „Wil­ko. Let­ni­sko” reż. Mate­usz Olszew­ki, „zAgat­ko­wy dom” reż. Kami­la Stra­szyń­ska. Współ­pra­cu­je ze Sto­wa­rzy­sze­niem Peda­go­gów Teatru współ­two­rząc i pro­wa­dząc warsz­ta­ty (m.in. TRud­ne tema­ty, Miran­do­lia, Kie­ru­nek Teatr, Pra­cow­nia Małe­go Teatru, Sto Pociech z teatru). Współ­pra­cu­je z Fun­da­cją Cen­tral­ną (CENTRALA). Ukoń­czy­ła dwu­let­ni kurs aktor­ski w Aka­de­mii Sztuk Sce­nicz­nych PAPA w Poznaniu.