Anna Kozłowska

Autor:

- instruk­tor­ka teatral­na, dzien­ni­kar­ka, absol­went­ka wydzia­łu Wie­dzy o Teatrze war­szaw­skiej Aka­de­mii Teatral­nej i pody­plo­mo­wej psy­cho­lo­gii na UW. Sty­pen­dyst­ka Mini­stra Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wło­szech, stu­dio­wa­ła rów­nież w Pary­żu i USA.

Od 2002 r. pro­wa­dzi Ogni­sko Teatral­ne „U Machul­skich”, w któ­rym uczy od 1990 r. Zor­ga­ni­zo­wa­ła i prze­pro­wa­dzi­ła ponad 30 let­nich i zimo­wych warsz­ta­tów dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Współ­pra­co­wa­ła m.in. ze Szko­łą Aktor­ską Hali­ny i Jana Machul­skich, Kra­jo­wym Fun­du­szem na rzecz Dzie­ci, Stu­dium Ani­ma­cji Kul­tu­ry, Aka­de­mią Leona Koź­miń­skie­go, Szko­łą Romy Gąsiorowskiej.

Redak­tor naczel­na edu­ka­cyj­ne­go blo­ga i fanpage’a poświę­co­ne­go kul­tu­rze „Kamer­ton Kul­tu­ry”. Prze­pro­wa­dzi­ła ponad sto wywia­dów z ludź­mi kul­tu­ry z Pol­ski i zagra­ni­cy dla radia, tele­wi­zji oraz licz­nych czasopism.

Za dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną odzna­czo­na Meda­lem Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej oraz Odzna­ką Hono­ro­wą za Zasłu­gi dla Ochro­ny Praw Dziecka.