Dorota Krawczak

Autor:

Dorota Krawczak

Dorota Krawczak- mło­dzie­żo­wy instruk­tor teatral­ny, koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tów TO skie­ro­wa­nych do mło­dzie­ży zagro­żo­nej wyklu­cze­niem spo­łecz­nym (to4art, 1500 m kw. do roz­grza­nia), cyklu przed­sta­wień „Dwo­je na huś­taw­ce”, akcji otwar­tych let­nich warsz­ta­tów teatral­nych dla dzie­ci „Let­nie spo­tka­nia z teatrem TO” i kam­pa­nii spo­łecz­nej „Nie­zgo­da na BEZCZUŁOŚĆ”.

Zawo­do­wo zwią­za­na ze sztu­ką sło­wa: zaj­mu­je się copyw­ri­tin­giem i two­rze­niem stra­te­gii komu­ni­ka­cyj­nych oraz redak­cją tek­stów (w tym sce­na­riu­szy fil­mo­wych) i publi­ka­cji książ­ko­wych. Ma na kon­cie tłu­ma­cze­nia lite­ra­tu­ry nider­landz­kiej i austriac­kiej oraz tłu­ma­cze­nia dia­lo­gów nider­landz­kich fil­mów dla mło­dzie­ży poka­zy­wa­nych w ramach festi­wa­lu Kino w Trampkach.

Hob­by­stycz­nie współ­pra­cu­je z war­szaw­ską Warsz­ta­to­wą Aka­de­mią Musi­ca­lo­wą, współ­two­rząc corocz­ne musi­ca­lo­we kon­cer­ty cha­ry­ta­tyw­ne w teatrze Roma.