Nowe media 2014 (60)

Warsztaty komputerowe

Autor:

Część pro­jek­tu to4art pod nazwą Nowe media kry­je w sobie warsz­ta­ty kom­pu­te­ro­we dla wycho­wan­ków pla­có­wek współ­pra­cu­ją­cych przy pro­jek­cie. Tema­tem warsz­ta­tów, pro­wa­dzo­nych przez Micha­ła Macie­jew­skie­go, było two­rze­nie i zarzą­dza­nie pro­stą witry­ną inter­ne­to­wą… czy­taj dalej →

Dokumentowanie artystyczne

Autor:

Czę­ścią warsz­ta­tów to4art było Doku­men­to­wa­nie arty­stycz­ne, pro­wa­dzo­ne przez Jaku­ba Palusz­kie­wi­cza, któ­re odby­ło się w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym im. J. Kor­cza­ka w Anto­nie­wie, k. Sko­ków… czy­taj dalej →

7W

Autor:

Część pro­jek­tu to4art zre­ali­zo­wa­na przez Ada­ma Łoniew­skie­go to cykl warsz­ta­tów dążą­cych do stwo­rze­nia inter­ne­to­we­go seria­lu teatral­ne­go pod tytu­łem 7Wczy­taj dalej →