Preparaty Odchudzające

Stanow­ią w zasadzie jed­ną z najpop­u­larniejszych kat­e­gorii środ­ków stanow­ią­cych uzu­pełnie­nie diety i treningu. Odpowied­nio dobrane są w stanie przyspieszyć redukcję tkan­ki tłuszc­zowej, ułatwić utrzy­manie diete­ty­cznego reżimu, dodać energii i popraw­ić samopoczu­cie. Preparaty odchudza­jące dzie­limy  na kil­ka rodza­jów, przy czym – co istotne – pozy­c­je z poszczegól­nych kat­e­gorii moż­na ze sobą łączyć w ramach jed­nej „kuracji”.

-  „spalacze tłuszczu”, czyli preparaty zaw­ier­a­jące związ­ki nasi­la­jące wydatkowanie energii związanej z pro­dukcją ciepła w ustro­ju (kofeina, zielona herba­ta, gorz­ka pomarańcza, pieprz kajeńs­ki i inne). Spalacze tłuszczu charak­teryzu­ją się spek­taku­larnym dzi­ałaniem odchudza­ją­cym. Należy jed­nak pamię­tać, że poszczególne preparaty z tej kat­e­gorii różnią się siłą dzi­ała­nia. Osobom początku­ją­cym zde­cy­dowanie pole­ca się wer­sje łagod­niejsze. Spalacze tłuszczu powin­ny być stosowane cyk­licznie.

- „blok­ery apety­tu”  , czyli środ­ki zaw­ier­a­jące sub­stanc­je hamu­jące uczu­cie gło­du (błon­nik, chrom, olej z orzechów sos­ny kore­ańskiej) i tym samym przy­czy­ni­a­jące się do zmniejszenia iloś­ci spoży­wanych pokar­mów i ułatwia­jące odmaw­ian­ie sobie niezdrowych przekąsek. Pole­ca się je osobom, które mają prob­le­my z okiełz­naniem wilczego apety­tu. Preparaty te powin­ny być stosowane cyk­licznie.

- „lipotropi­ki, CLA i l‑karnityna” – stanow­ią pewną alter­naty­wę dla „spalaczy tłuszczu”, pole­caną osobom, które nie mogą ich stosować (nad­ciśnie­nie, cho­ra tar­czy­ca), bądź też stanow­iące uzu­pełnie­nie kuracji odchudza­jącej. Preparaty te wykazu­ją także potenc­jał prozdrowot­ny, korzyst­nie wpły­wa­jąc na pracę układu ner­wowego, pokar­mowego czy układu krąże­nia. Mogą być stosowane w dłuższej per­spek­ty­wie cza­sowej.

- „zami­en­ni­ki posiłków” (MRP) – gru­pa odży­wek w postaci kok­ta­jli lub batonów przez­nac­zona do stosowa­nia jako alter­naty­wa dla słod­kich, niezdrowych przekąsek. Preparaty te są źródłem biał­ka, błon­ni­ka, wit­a­min a i nierzad­ko roz­maitych sub­stancji uspraw­ni­a­ją­cych metab­o­lizm. Do tej grupy teo­re­ty­cznie moż­na było­by zal­iczyć także odży­w­ki białkowe, przy uży­ciu których moż­na przy­go­tować pyszne kok­ta­jle odchudza­jące (doda­jąc owoców lub orzechów). Preparaty te mogą być stosowane w dłuższej per­spek­ty­wie cza­sowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *