Preparaty pomagające zbilansować dietę

- odży­w­ki tłuszc­zowe- są to preparaty, które uzu­peł­ni­a­ją dietę w ważne dla naszego orga­niz­mu kwasy tłuszc­zowe.  W ostat­nich cza­sach szczegól­ną pop­u­larnoś­cią cieszą się preparaty zaw­ier­a­jące kwasy omega 3, korzyś­ci z ich przyj­mowa­nia są wyjątkowo sze­rok­ie, a nasza współczes­na dieta jest w nie defi­cy­towa. Również lecy­ty­na czy CLA (sprzężone dieny kwa­su linolowego) wykazu­ją ciekawy potenc­jał bio­log­iczny. Olej MCT, choć niezbęd­nym ele­mentem jadłospisu nie jest, stanow­ić może ciekawe uzu­pełnie­nie diety niskowę­glowodanowej. Zaw­iera on bowiem śred­niołańcu­chowe kwasy tłuszc­zowe, które wchła­ni­ane i metab­o­li­zowane są inaczej niż tłuszcze dłu­gołańcu­chowe. Przez to stanow­ią szy­bkie źródło energii oraz pogłębi­ać mogą korzystne efek­ty wynika­jące z restrykcji węglowodanowej. Preparaty te nada­ją się do stałej suple­men­tacji.

- preparaty wit­a­minowo-mien­ralne – jak sama nazwa wskazu­je są to suple­men­tyuzu­peł­ni­a­jące niedobo­ry wit­a­min i skład­ników min­er­al­nych lub chroniące przed niedob­o­ra­mi. Wyso­ka akty­wność fizy­cz­na, a także stosowanie niskokalo­rycznych diet w okre­sie redukcji tkan­ki tłuszc­zowej spraw­ia, że zapotrze­bowanie na wymienione tutaj sub­stanc­je może być trudne do pokrycia przy udziale kon­wencjon­al­nej żywnoś­ci. W sklepach z suple­men­ta­mi dostęp­ne są zarówno kom­plek­sowe for­muły jak i poje­dyncze wit­a­miny czy pier­wiast­ki. Preparaty z tej kat­e­gorii nada­ją się do stałej suple­men­tacji, choć warto starać się bilan­sować dietę w taki sposób, by nie były potrzeb­ne częś­ciej niż okazjon­al­nie.

- odży­w­ki węglowodanowe – gru­pa preparatów poma­ga­ją­ca pokryć zwięk­szone zapotrze­bowanie na energię u osób akty­wnych fizy­cznych. Odży­w­ki z tej kat­e­gorii zaw­ier­a­ją zazwyczaj lekkos­trawne węglowodany, takie jak mal­todekstryny czy skro­bia (np. Vtar­go®) oraz cukry proste takie jak glukoza. Są także na rynku preparaty w dodatkiem ilz­mal­tulozy czy fruk­tozy. Odży­w­ki węglowodanowe przez­nac­zone są do stosowa­nia w okol­i­cy wysiłku zawod­nikom inten­sy­wnie trenu­ją­cym . Ostrożność w ich uży­wa­niu pole­ca się osobom odchudza­ją­cym się i mają­cym ten­dencję do tycia.

- preparaty błon­nikowe, pre­bio­ty­ki i pro­bio­ty­ki – trzy grupy suple­men­tów, które dostar­cza­ją sub­stancji bal­as­towej (błon­ni­ka) i/lub żywych kul­tur bak­teryjnych. Odpowied­nia podaż błon­ni­ka wpły­wa korzyst­nie na perys­tal­tykę jeli­tową, gospo­darkę gluko­zową i zmniejsza nad­mierne łaknie­nie. Bak­terie pro­bio­ty­czne dzi­ała­ją zarówno miejs­cowo (w jeli­tach uspraw­ni­a­jąc traw­ie­nie, zmniejsza­jąc ryzyko zakażeń) jak i ogól­nous­tro­jowo (wykazu­ją potenc­jał antyza­pal­ny, sty­mu­lu­ją układ odpornościowy).Preparaty zaw­ier­a­jące błon­nik czy kul­tu­ry dobrotli­wych bak­terii stanow­ią cenne uzu­pełnie­nie diety zarówno osób akty­wnych jak i prowadzą­cych siedzą­cy tryb życia. Mogą być stosowane w stałej suple­men­tacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *