Preparaty na masę

- odży­w­ki węglowodanowo-białkowe typu „bulk” – podob­nie jak opisane powyżej gain­ery zaw­ier­a­ją kom­pozy­cję białek i węglowodanów, z tym, że w bardziej wyrów­nanej pro­por­cji (około 1:1). W ich składzie jest także mniej cukrów takich jak glukoza czy mato dekstry­na, a częs­to dodawane są: skro­bia woskowa, izo­lam­tu­loza, preparowana ter­micznie mąka owsiana czy błon­nik. Wyni­ka to z fak­tu, iż preparaty te adresowane są raczej do osób z wol­niejszym metab­o­lizmem, mają­cym ten­denc­je do przy­biera­nia na wadze. Bul­ki nada­ją się do stałego stosowa­nia, zależnie od indy­wid­u­al­nych potrzeb.

- kreatyny i stac­ki ker­atynowekreaty­na jest jed­ną z najsil­niej dzi­ała­ją­cych sub­stancji uży­wanych w legal­nym wspo­ma­ganiu przy­rosty masy mięśniowej (i nie tylko), a jej bio­log­iczny potenc­jał i bez­pieczeńst­wo stosowa­nia został potwierd­zony w wielu bada­ni­ach. Stac­ki ker­atynowe zaw­ier­a­ją zazwyczaj kila­ka form kreatyny i wzbo­ga­cone są w inne sub­stanc­je uzu­peł­ni­a­jące jej właś­ci­woś­ci (prekur­so­ry tlenku azo­tu, aminok­wasy i inne).

-  sty­mu­la­to­ry apety­tu – są to preparaty, których dzi­ałanie pole­ga na zwięk­sza­niu łaknienia. Pole­ca się je szczegól­nie tzw. „nie­jad­kom”, a także osobom,  jedzą­cym już sporo, ale trenu­ją­cym tak ciężko, czy też posi­ada­ją­cym tak szy­b­ki metab­o­lizm, że powin­ny jeść więcej. W skład tych suple­men­tów chodzą zazwyczaj koen­zym wit­a­miny B12 (dinen­co­zide) oraz wyciąg z jeżów­ki pur­purowej.

- aminok­wasy, preparaty przedtreningowe  i inne – nie są to środ­ki ukierunk­owane jedynie na przy­rost masy, ani też nie deter­min­u­jące koń­cowego efek­tu. Stanow­ić mogą jed­nak ciekawe uzu­pełnie­nie preparatów z pozostałych kat­e­gorii. Przykład­owo aminok­wasyroz­gałęzione BCAA nasi­la­ją pro­ces syn­tezy białek mięśniowych, kwas d‑asparaginowy zwięk­sza­jąc syn­tezę testos­teronu popraw­iać może regen­er­ację, a argin­i­na i kofeina zawarta w preparat­ach przedtreningowych pozwala­ją zwięk­szyć inten­sy­wność wysiłku i wzmoc­nić tym samym bodziec do roz­wo­ju musku­latu­ry.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *