Tag Archives: warsztaty taneczne

Warsztaty taniec-teatr-słowo-fotografia — film

Opublikowano w dziale 2014, Filmy 2014, Relacje 2014

Warsz­ta­ty tanecz­ne z mło­dzie­żą w prze­strze­ni Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci Pra­ga Połu­dnie. Pro­wa­dze­nie: Mag­da­le­na Przy­bysz.

Warsz­ta­ty teatral­ne w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym nr 5 w Józe­fo­wie z wyko­rzy­sta­niem tech­ni­ki teatru fizycz­ne­go i teatru tań­ca: tre­ning fizycz­ny (ćwi­cze­nia pla­stycz­ne, moto­rycz­ne i relak­sa­cyj­ne) oraz pra­ca twór­cza (impro­wi­za­cja, dyna­micz­ne wyko­rzy­sta­nie prze­strze­ni, ćwi­cze­nia kom­po­zy­cyj­ne, w tym kom­po­zy­cja, dra­ma­tur­gia i tech­ni­ka mon­ta­żu). Poszu­ki­wa­nie indy­wi­du­al­nej eks­pre­sji, świa­do­mej i oso­bi­stej kom­po­zy­cji w odnie­sie­niu do struk­tu­ry dra­ma­tur­gicz­nej wybra­ne­go tek­stu kul­tu­ry (lite­ra­tu­ra, film, muzy­ka). Pro­wa­dze­nie: Dawid Żakow­ski.

Warsz­ta­ty tań­ca współ­cze­sne­go w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Socjo­te­ra­pii nr 62 w Zie­lon­ce. Pro­wa­dze­nie: Alek­san­dra Bożek-Muszyń­ska.

Cykl inspi­ru­ją­cych spo­tkań ze sztu­ką foto­gra­fii w Mło­dzie­żo­wym Ośrod­ku Wycho­waw­czym w Józe­fo­wie. Pod­sta­wo­we zagad­nie­nia nie­zbęd­ne do świa­do­me­go posłu­gi­wa­nia się apa­ra­tem foto­gra­ficz­nym: przy­sło­na, migaw­ka, czu­łość ISO, malo­wa­nie świa­tłem, a potem — nauka edy­cji wybra­nych zdjęć w pro­gra­mie gra­ficz­nym. Pro­wa­dze­nie: Mar­ta Ankiersz­tajn.

Warsztaty w Poznaniu — film

Opublikowano w dziale 2014, Filmy 2014, Relacje 2014

Pro­jekt w Pozna­niu roz­po­czę­ły w paź­dzier­ni­ku 2014 r. warsz­ta­ty malar­skie w Gale­rii Vent­zi (Vent­zi Art Gal­le­ry). Wzię­ła w nim udział mło­dzież z Domu Mło­dzie­ży im. Domi­ni­ka Savio i Domu Mło­dzie­ży im. bł. Lau­ry Vicu­ni w Pozna­niu. Pro­wa­dze­nie: Vent­zi­slav Pirian­kov.

Kolej­ne week­en­do­we warsz­ta­ty w Domu Mło­dzie­ży to taniec współ­cze­sny. Pro­wa­dze­nie: Mag­da­le­na Przy­bysz.