Paweł Paszta

Autor:

Paweł Paszta

reżyser, pedagog (warsztaty Drama)

Paweł Paszta

fot. M. Ankiersztejn

Ukoń­czył trzy­stop­nio­wy kurs instruk­to­rów dra­my pro­wa­dzo­ny przez peda­go­gów z kra­ju (Hali­na Machul­ska, Anna Dzie­dzic, Jerzy Łazew­ski, Wie­sław Koma­sa, Ali­cja Prusz­kow­ska, Wie­sła­wa Kla­ta) i spe­cja­li­stów z zagra­ni­cy (Patri­ce Bal­dwin, Frank Radüg, Audrius Baniu­nas, Tade­usz Lewic­ki). Współ­pro­wa­dząc zaję­cia w Zespo­le Szkół Muzycz­nych im. F. Cho­pi­na przy ul. Bed­nar­skiej w War­sza­wie, wyre­ży­se­ro­wał autor­skie spek­ta­kle „Utwór o muzy­ce” (2011), a tak­że „Pałac duchów” (2013), w któ­rych udział wzię­li ucznio­wie z sek­cji śpie­wu kla­sycz­ne­go, wyko­nu­jąc słyn­ne arie, duety i pie­śni, a tak­że bio­rąc udział w sce­nach dia­lo­go­wych. W roku szkol­nym 2011/2012 pro­wa­dził koło teatral­ne dla uczniów Liceum im. Lele­we­la w War­sza­wie, a od roku 2012/2013 jest zatrud­nio­ny na eta­cie w Gim­na­zjum nr 165 w War­sza­wie, gdzie pro­wa­dzi zaję­cia teatral­ne. W 2012 r. ukoń­czył z wyróż­nie­niem Wydział Reży­se­rii war­szaw­skiej Aka­de­mii Teatral­nej, uzy­sku­jąc tytuł magi­stra sztu­ki, a od 2013 r. pra­cu­je na Wydzia­le Reży­se­rii jako asy­stent przy prak­tycz­nych zaję­ciach reży­ser­skich. Jesz­cze na stu­diach przy­go­to­wał wie­le spek­ta­kli pre­zen­to­wa­nych na Festi­wa­lu Szek­spi­row­skim w Gdań­sku (2010), Byd­go­skim Festi­wa­lu Ope­ro­wym (2010), Forum Mło­dej Reży­se­rii (2012). Jego spek­takl „Dzia­dy – Wid­ma” został zare­je­stro­wa­ny przez TVP Wro­cław (emi­sja w TVP Wro­cław oraz TVP Kul­tu­ra jesie­nią 2012 r.). Reży­se­ro­wał dotych­czas spek­ta­kle i czy­ta­nia per­for­ma­tyw­ne w Teatrze Żydow­skim, Teatrze Powszech­nym, Teatrze Kamie­ni­ca i Teatrze Col­le­gium Nobi­lium w War­sza­wie, a tak­że w Teatrze Baga­te­la w Kra­ko­wie i Teatrze Horzy­cy w Toru­niu. W maju 2012 r. zało­żył nie­za­leż­ną gru­pę teatral­ną Atu Teatr, z któ­rą przy­go­to­wał spek­takl „Sce­na­riusz dla trzech akto­rów”, a tak­że przy współ­pra­cy z Teatrem Hote­lo­ko – „Podwór­ko Kor­cza­ka”. Sys­te­ma­tycz­nie birzez udział w warsz­ta­tach i kur­sach dosko­na­lą­cych (Inte­gra­cyj­ny Kurs Pan­to­mi­my w War­sza­wie, Mię­dzy­na­ro­do­we War­sza­ta­ty Teatru i Kul­tu­ry Japoń­skiej w Buka­resz­cie, mię­dzy­na­ro­do­we warsz­ta­ty teatral­ne „Find plus” w Ber­li­nie, warsz­ta­ty z pra­cy nad cia­łem, warsz­ta­ty z pra­cy z akto­rem, warsz­ta­ty ana­li­zy tek­stu dra­ma­tycz­ne­go i inne).

Zobacz także:

warsz­ta­ty Dra­ma

Więcej w Internecie:

Paweł Pasz­ta