Jubilo

Autor:

Jubilo

JUBILO – TEATR / MUZYKA

Die­go Pileg­gi, Agniesz­ka Bre­sler, Piotr Antek Kur­ja­ta, Joshua Doerksen

Jubi­lo jest pro­jek­tem zaini­cjo­wa­nym w celu kre­owa­nia spo­tkań na płasz­czyź­nie arty­stycz­nej wśród wro­cław­skich i dol­no­ślą­skich spo­łecz­no­ści lokal­nych. Nazwa Jubi­lo wywo­dzi się od łaciń­skie­go sło­wa jubi­la­re, któ­re zna­czy tyle, co „krzy­czeć z rado­ści”. Jubi­lo kie­ru­je się potrze­bą arty­stycz­nej inter­wen­cji jako pro­te­stu prze­ciw wyklu­cza­niu z kul­tur, dążąc do prze­ła­my­wa­nia barier spo­łecz­nych, eko­no­micz­nych, języ­ko­wych i kul­tu­ro­wych poprzez akcje i inter­wen­cje arty­stycz­ne, w któ­rych płasz­czy­znę wymia­ny sta­no­wi język cia­ła, gło­su, muzy­ki i prze­strze­ni. Ini­cja­ty­wy te reali­zo­wa­ne są pod posta­cią dłu­go­ter­mi­no­wych spo­tkań warsz­ta­to­wych, będą­cych swo­istym dia­lo­giem arty­stycz­nym pomię­dzy uczest­ni­ka­mi a mię­dzy­na­ro­do­wym zespo­łem Jubi­lo, w skład któ­re­go wcho­dzą akto­rzy i muzy­cy z Włoch, Pol­ski i Kana­dy. Od cza­su swo­je­go powsta­nia w 2011 r. zespół Jubi­lo współ­pra­co­wał z wie­lo­ma gru­pa­mi i orga­ni­za­cja­mi na tere­nie Wro­cła­wia i za gra­ni­cą, pra­cu­jąc mię­dzy inny­mi z nie­peł­no­spraw­ną fizycz­nie i umy­sło­wo mło­dzie­żą, doro­sły­mi z doświad­cze­niem cho­ro­by psy­chicz­nej, dzieć­mi pocho­dze­nia pol­skie­go i rom­skie­go, oso­ba­mi bez­dom­ny­mi oraz uchodź­ca­mi. Jubi­lo współ­pra­cu­je też z wie­lo­ma insty­tu­cja­mi kul­tu­ry i teatra­mi na tere­nie Wro­cła­wia, np. wro­cław­ską szko­łą teatral­ną czy Insty­tu­tem im. Jerze­go Gro­tow­skie­go, gdzie rezy­du­je obec­nie w ramach pro­gra­mu Body Con­sti­tu­tion. Dzia­łal­ność Jubi­lo obej­mu­je rów­nież publicz­ne poka­zy efek­tów pra­cy – pre­zen­ta­cje, wykła­dy, fil­my doku­men­tal­ne oraz wysta­wy foto­gra­fii i sztuki.

DIEGO PILEGGI (Wło­chy) Aktor i reży­ser. Absol­went stu­diów aktor­skich MA Acting, reali­zo­wa­nych w Teatrze Pieśń Kozła we współ­pra­cy z Metro­po­li­tan Uni­ver­si­ty. Ukoń­czył tak­że stu­dia doty­czą­ce komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej oraz per­for­ma­ty­ki na Uni­ver­si­tà Sta­ta­le di Mila­no. Zało­ży­ciel wło­skiej gru­py teatral­nej Il Giar­di­no del­le Ore. Lider pro­jek­tu teatral­no-badaw­cze­go Oistros. Czło­nek zespo­łu arty­stycz­ne­go Odra Ensem­ble. Lider arty­stycz­ny i współ­za­ło­ży­ciel pro­jek­tu Jubi­lo, adre­so­wa­ne­go do osób nie­peł­no­spraw­nych i mniej­szo­ści kul­tu­ro­wych Wro­cła­wia. W 2013 r. pomy­sło­daw­ca i lider warsz­ta­tów teatral­nych „Dźwię­ko-Scrab­ble” w Teatrze Pieśń Kozła.

AGNIESZKA BRESLER (Pol­ska) Aktor­ka. Ukoń­czy­ła stu­dia aktor­skie MA Acting na Man­che­ster Metro­po­li­tan Uni­ver­si­ty w Anglii, pro­wa­dzo­ne we współ­pra­cy z wro­cław­skim Teatrem Pieśń Kozła oraz kie­ru­nek Phy­si­cal The­atre Prac­ti­ce w Adam Smith Col­le­ge w Szko­cji. Współ­pra­co­wa­ła jako aktor­ka z teatra­mi w Szko­cji, Pol­sce i we Wło­szech. W 2006 zało­ży­ła w Glas­gow pol­ski zespół teatral­ny, Gap­pad The­atre, któ­re­go pra­ca­mi kie­ro­wa­ła do 2011. Od 2012 współ­two­rzy pro­jekt arty­stycz­ny Jubi­lo skie­ro­wa­ny do osób zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym; z sie­dzi­bą i we współ­pra­cy z Insty­tu­tem im. J. Gro­tow­skie­go we Wro­cła­wiu. W 2013 r. zre­ali­zo­wa­ła autor­ski pro­jekt „Siła gło­su – siła kobie­ty w Teatrze Pieśń Kozła.”

JOSHUA DOERKSEN (Kana­da) Aktor. Ukoń­czył stu­dia aktor­skie na uni­wer­sy­te­cie w Van­co­uver, następ­nie uzy­skał dyplom ukoń­cze­nia stu­diów aktor­skich MA Acting, pro­wa­dzo­nych w Teatrze Pieśń Kozła we współ­pra­cy z Man­che­ster Metro­po­li­tan Uni­ver­si­ty (2007). Współ­pra­co­wał ze Stu­diem Matej­ka i Insty­tu­tem im. Jerze­go Gro­tow­skie­go. Pro­wa­dził i asy­sto­wał pod­czas warsz­ta­tów w Pol­sce i za gra­ni­cą (m.in. warsz­ta­ty dla dzie­ci i kobiet w Bośni, warsz­ta­ty w ramach pro­jek­tu Jubi­lo). Jeden z człon­ków zespo­łu arty­stycz­ne­go Odra Ensemble.

PIOTR ANTEK KURJATA (Pol­ska) Aktor. W 2012 r. ukoń­czył stu­dia MA Acting Man­che­ster Metro­po­li­tan Uni­ver­si­ty i Teatru Pieśń Kozła, a w 2009 r. stu­dia na kie­run­ku Diplo­ma in Phy­si­cal The­atre Prac­ti­ce w Adam Smith Col­le­ge w Szko­cji. Piotr współ­pra­cu­je z Mar­tą Gór­nic­ką, zało­ży­ciel­ką i reży­ser­ką Chó­ru Kobiet. Wystą­pił m.in. w: „delay­SCA­PE” (Szko­cja 2013/14), „Requ­ie­ma­szy­na”, reż. Mar­ta Gór­nic­ka (Chór Kobiet 2013/14), „Dra­wing on Schulz”, reż. Anna Zubrzyc­ka (Teatr Pieśń Kozła 2012) oraz “Ill met by moon­li­ght” (Moon Fool Com­pa­ny, Anglia). Współ­za­ło­ży­ciel Pol­sko-Szkoc­kie­go Teatru Gap­pad w Glasgow.

Zobacz także:

warsz­ta­ty Fun­da­cji Jubilo

Więcej w Internecie:

Jubi­lo