Otwarcie portalu

Autor:

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my o uru­cho­mie­niu por­ta­lu pro­jek­tu to4art. Witry­na jest w fazie uzu­peł­nia­nia o infor­ma­cje spły­wa­ją­ce z ośrod­ków obję­tych pro­jek­tem, doty­czą­ce prze­pro­wa­dzo­nych zajęć. Zapra­sza­my do śledzenia.