Fundacja Rozwoju Teatru NOWA FALA [frt:nf]

Autor:

Fundacja Rozwoju Teatru NOWA FALA [frt:nf]

partner

Fundacja Rozwoju Teatru NOWA FALA [frt:nf]

Fun­da­cja powsta­ła z ini­cja­ty­wy aktor­ki i pro­du­cent­ki Aga­ty Życz­kow­skiej w 2009 r. Ma na celu wspie­ra­nie i inte­gra­cję arty­stów zwią­za­nych z teatrem i kul­tu­rą: reży­se­rów, akto­rów, tan­ce­rzy, dra­ma­tur­gów, sce­no­pi­sa­rzy, sce­no­gra­fów, muzy­ków, foto­gra­fi­ków, arty­stów wideo, fil­mow­ców. Jed­nym z celów jest tak­że dzia­łal­ność edu­ka­cyj­na. Zale­ży nam na wyrów­ny­wa­niu szans dzie­ci i mło­dzie­ży (rów­nież wyklu­czo­nej i nie­peł­no­spraw­nej) w roz­wo­ju arty­stycz­nym i kul­tu­ral­nym wła­śnie poprzez teatr. Wizją Fun­da­cji jest świat, w któ­rym kul­tu­ra wzmac­nia mię­dzy­po­ko­le­nio­we wię­zi spo­łecz­ne wokół tra­dy­cji zwią­za­nej ze sztu­ką teatru i dia­lo­gu z tą tra­dy­cją. Fun­da­cja Roz­wo­ju Teatru ‚NOWA FALA’ reali­zu­je swo­je cele m.in. poprzez orga­ni­zo­wa­nie pro­jek­tów teatral­nych z uwzględ­nie­niem dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej skie­ro­wa­nej do dzie­ci i młodzieży.

Wię­cej w Internecie:
[frt:nf]